Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Dvorz Králové i okolice

Wyszukiwanie:

„Trójca przenajświętsza“ w Horní Brusnicy

Rzeźba „Trójcy św.“ wykonana jest z jasnego, drobnoziarnistego piaskowca, jej autorem jest miejscowy rzeźbiarz Johann Kuhn. Była ufundowana przez miejscowe małżeństwo Józefa i Franciszkę Endów w 1891 roku, co potwierdza napis w języku niemieckim na czołowej płycie napisowej z białego marmuru: „Maria du Königin Aller Heiligen bitte für uns! Dieses Denkmal ist von Josef End und seiner Ehegattin Franziska im Jahre 1887 errichtet worden.“ Jest to pomnik o orientacji pionowej składający się z pięciu powiązanych ze sobą części – jednostopniowego podestu, cokołu, kolumny z czołową płytą napisową, na bokach kolumny znajdują się płaskorzeźby św. Józefa – po lewej stronie, oraz św. Franciszki Rzymianki – po prawej stronie (wybór świętych prawdopodobnie związany jest z imionami fundatorów). Nad kolumną znajdują się gzyms i umieszczona na szczycie rzeźba „Trójcy świętej“. Tworzą ją, od prawej strony, postać Boga Ojca, małego Jezuska z koroną na głowie i postać Boga Syna (Jezusa Chrystusa) z krzyżem. Nad nimi znajduje się wyobrażenie Ducha Świętego (gołębica pośrodku). Nad rzeźbą znajduje się blaszany daszek, który wychodzi z masywnego, żelaznego wspornika przykręconego do tylnej części pomnika. Trójca Święta, Trójca Przenajświętsza, Trójca Boża czy Bóg Trójjedyny to wspólne oznaczenie Boga w chrześcijańskim dogmacie o trzech osobach, czyli Bogu Ojcu, Bogu Synu i Bogu Duchu Świętym, które tworzą jedyne bóstwo.

 

„Trójca święta“ w Velkim Vřešťovie

Rzeźba „Trójcy św. „ umieszczona jest przed świątynią Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego, wykonano ją z jasnego, drobnoziarnistego piaskowca. Jej autor jest nieznany. Wzniesiona została dzięki staraniom mieszkańców, co potwierdza napis na tylnej ścianie: „K uctěnj neyswetegsj Trogice Bozské, socha tato zřjzena gest nákladem Jana Feggla a Františky nanželky geho w roce 1843.“ Jest to pomnik o orientacji pionowej składający się z pięciu powiązanych ze sobą części – jednostopniowego podestu, dwustopniowego cokołu, na którego czołowej ścianie znajduje się tekst religijny: „Poďtež ke mně wšickni, kteříž pracujete a obtjženi gste, a ga was občerstwim. Wezměte gho mé mise, a učte se ode mne. Neboť gsem tichý a pokorný srdcem; a nalezněte odpočinutj dušem swym. Gho mé zajisté gest sladké, a břjme mé lehké. Mat. k 11.“ Nad cokołem znajduje się kolumna z centralną płaskorzeźbą ‚Narodzenia Chrystusa“, następnie gzyms i stojąca na szczycie rzeźba „Trójcy świętej“, tworzona od prawej strony przez postać „Boga Ojca“ oraz postać „Boga Syna“ z krzyżem. Nad nimi przedstawiony jest „Duch Święty“ (gołębica pośrodku). Trójca Święta, Trójca Przenajświętsza, Trójca Boża czy Bóg Trójjedyny to wspólne oznaczenie Boga w chrześcijańskim dogmacie o trzech osobach, czyli Bogu Ojcu, Bogu Synu i Bogu Duchu Świętym, które tworzą jedyne bóstwo.

 

Boża męka w Velehrádku/Doubravicy

Barokowa „Boża Męka“ umieszczona jest w pobliżu skrzyżowania dróg Doubravice - Bílé Poličany - Lanžov. Wzniesiona została w 1694 roku, jej autor jest nieznany. W 1934 roku przeniesiona i wyremontowana w związku z budową drogi. Wykonana jest z jasnego, drobnoziarnistego piaskowca. Jest to zabytek o orientacji pionowej składający się z sześciu podstawowych części – dwustopniowego podestu, graniastego cokołu zdobionego na obwodzie płaskorzeźbą przedstawiającą owocowe latorośle wraz z festonami, następnie z gzymsu, kolumny toskańskiej, graniastej kaplicy zakończonej segmentowym daszkiem z kulą i kutym krzyżem na górze. Kaplica jest zdobiona na obwodzie płaskorzeźbami – na ścianie czołowej wyobrażenie „Piety i Maryi Panny Bolesnej z siedmioma gwoździami wbitymi w serce“, po prawej stronie płaskorzeźba „Chrystusa Zwycięzcy“, a po lewej stronie wyobrażenie „Kalwarii“ i data na dolnym torusie – 1694.

 

Chrystus Salwator w Kuksie

Neogotycka rzeźba Chrystusa z krzyżem (figura Salwatora) nadnaturalnej wielkości znajduje się koło chałupy o konstrukcji zrębowej, zbudowanej w 1703 roku. Wykonana jest z jasnego, drobnoziarnistego piaskowca, została wzniesiona w 1858 roku dzięki hrabinie Sweerts Šporkovéj. Jej autorem jest czesko – niemiecki rzeźbiarz Emanuel Max (*1810, +1901). Potwierdzają to zachowane na czołowej ścianie kolumny czesko – niemieckie napisy: „GEWIDMET von REGINA GRAFINN“ oraz „WĚNOWANÝ od REGINY HRABĚNKY SWÉÉRTS SPORK; 1858.“ Na prawej bocznej ścianie znajduje się sygnatura autora: "Em. Max fec. 1858". Gzyms ozdobiony jest neogotyckimi maswerkami, nad którymi znajduje się napis: „Nimm dein Kreuz auf Dach und folge, Mir nach.“ W polskim tłumaczeniu: „Weź swój krzyż na swe ramiona i idź za mną“. Figura na szczycie przedstawia Chrystusa kroczącego drogą cierpienia na Golgotę, gdzie był ukrzyżowany. Rzeźba wpisana jest do Centralnego spisu zabytków kultury Republiki Czeskiej, była wyremontowana w 2002 roku.

 

Kolumna mariańska w Dvoře Králové

Kolumna mariańska na rynku miejskim (dzisiaj plac T. G. Masaryka) wzniesiona została w 1754 roku, jej autorem jest rzeźbiarz Józef Procházka z Chrudimia. Kamień węgielny położono 28.5.1753 a w fundament zbytku wmurowano dokument z następującym tekstem: "Tato pyramida pořízena ke cti Bohorodičky Neposkvrněné. Postavena je nákladem Otce Jana Antonína Petery, duchovního správce vysokochvojenského a radních královédvorských. K větší rozsáhlosti přispěl Vysoce urozený pán Athanasius Bergl. Základní kámen byl položen 28. 5.1753 při obřadech, které vykonal děkan Josef Rudl za přítomnosti rady starobylého města." Fundatorami byli P. Jan Antoni Petera, urodzony w Dvoře Králové, proboszcz w Vysokim Chvojnie, kilku radnych oraz Ferdynand Atanas Bergl, zarządca majątku hrabiego Šporka. Na szczycie kolumny, na wielkiej kuli z wężem i księżycem stoi Maryja Panna Niepokalanie Poczęta. Wokół niej rozmieszczonych jest sześć samodzielnych rzeźb: św. Franciszek Ksawery – święty z mitrą, u którego nóg wyrzeźbiono popiersie murzyna; św. Ignacy Loyola – postać świętego w czapce o trzech rogach, pochylająca się nad smokiem z otwartą paszczą; rzeźba św. Jana Nepomucena – figura świętego pochylającego się w prawo, w stronę krzyża położonego na przedramieniu prawej ręki, w lewej ręce trzyma czapkę o trzech rogach; rzeźba św. Norberta – postać lewą ręką przytrzymuje krzyż, prawą ręką nad biodrem podpiera księgę; figura św. Jakuba Większego, patrona pielgrzymów – postać stojąca w kontrapoście, opierająca się obiema rękami o pień drzewa z sękiem; i na koniec rzeźba głównego patrona miasta św. Jana Chrzciciela – jest to półnaga postać odziana w udrapowaną szatę, po prawej stronie przytrzymuje i przykrywa baranka. Na gzymsie cokołu umieszczone są rzeźby św. Kosmy i Damiana, św. Floriana i św. Wawrzyńca. Na powierzchniach cokołu kolumny znajdują się płaskorzeźby o tematyce religijnej – św. Franciszek z Asyżu, śmierć św. Marii Magdaleny i umęczenie św. Sebastiana. Według zapisów kolumna była remontowana w latach 1879, 1988 i 2008. W 1919 roku chcieli ją zburzyć członkowie Stowarzyszenia Wolnej Myśli (antyreligijny ruch ateistyczny) a w 1953 dla odmiany jej usunięcia chcieli lokalni członkowie Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Jej wyburzeniu zapobiegli konserwatorzy zabytków. Zabytek zapisany jest w Centralnym rejestrze zabytków kultury Republiki Czeskiej.

 

Kolumna morowa w Bílych Poličanach

Prosta kolumna morowa znajduje się koło budynku nr 3, po prawej stronie drogi wiodącej do miejscowości Lanžov. Wzniesiono go w 1729 roku aby upamiętnić epidemię, podczas której w miejscowości umierały całe rodziny. Wykonana została z jasnego, drobnoziarnistego piaskowca, jej autor jest nieznany. Składa się z czterech głównych części – podestu, cokołu, kolumny z głowicą, w której trzonie pierwotnie osadzony był medalion, i szczytowej kuli, na której znajdował się dwuramienny, metalowy krzyż. W 2012 roku zabytek zniszczyła wichura, wkrótce został wyremontowany.

 

Krzyż „Koło poczty“ w Dubencu

Krzyż znajduje się pobliżu miejscowego urzędu pocztowego, w miejscowości Dubenec, GPS: 50°22'10.44"N, 15°48'43.04"E. Umieszczony jest na działce nr 2003/1. Wykonany jest z jasnego, drobnoziarnistego piaskowca. Wzniesiony został w 1881 roku dzięki miejscowym dobroczyńcom (ich nazwisko, w związku z wysokością zabytku i umiejscowieniem żelaznego daszku nad krzyżem jest już nieczytelne). Autorem zabytku jest Josef Langer z Dubenca. Potwierdzają to napisy z tylnej strony gzymsu i na bocznej ścianie cokołu. Jest to pomnik o orientacji pionowej składający się z pięciu podstawowych części – trzystopniowego podestu, dwustopniowego cokołu, na którego ścianie czołowej znajduje się napis religijny w języku niemieckim: ,,O Jesus Durch dein Kreutz und Leiden hast du die ganze Welt erlost“, w wolnym tłumaczeniu na polski: „O Jezu przez twój krzyż i cierpienia cały świat zbawiłeś.“ Nad cokołem znajduje się kolumna, w której niszy czołowej pierwotnie znajdowała się mała figura św. Maryi Panny, gzyms i na szczycie krzyż z figurą ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. U podnóża krzyża znajduje się mała figura odpoczywającego Baranka Bożego i napis: „Es ist vollbracht“ (w polskim tłumaczeniu „Dokonało się“). Nad krzyżem znajduje się blaszany daszek, który przymocowany jest do masywnego wspornika przykręconego do tylnej części zabytku.

 

Krzyż na Zdobínie

Krzyż wykonano z jasnego, drobnoziarnistego piaskowca a jego autor jest nieznany. Wzniesiony został w 1884 roku dzięki mieszkańców, co potwierdza napis na tylnej ścianie kolumny: „Tento kříž postaven od občanů Zdobýnských 1884.“ Jest to pomnik o orientacji pionowej składający się z pięciu powiązanych ze sobą częsci – trzystopniowego podestu, cokołu, na którego czołowej ścianie znajduje się tekst religijny/minuskuła humanistyczna: „Tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho nezahynul, ale měl život věčný. Sv. Jan 3,16.“ Nad cokołem znajduje się kolumna z centralną płaskorzeźbą Maryi Panny Bolesnej, następnie gzyms z figurką odpoczywającego Baranka Bożego (symbolem niewinnej ofiary Zbawiciela) w górnej części i uskrzydlone główki aniołków po bokach (tzw. putto). Na szczycie znajduje się krzyż z figurą ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa i płaskorzeźba szarfy z napisem I.N.R.I.

 

Krzyż na Zvičině/Třebihoštu

Krzyż stoi koło budynku nr 164, po prawej stronie drogi prowadzącej bezpośrednio na szczyt góry Zvičina. Wykonany jest z jasnego, drobnoziarnistego piaskowca, został wzniesiony 27 października 1866 roku dzięki mieszkańcom. Potwierdza to napis w języku niemieckim na tylnej ścianie kolumny: „Erichtet im denkwürdigen Jahre 1866 nach dem Preisz Kriege von der Gemeinde Svitschin den 27.October.“ Jego autor jest nieznany. Jest to pomnik o orientacji pionowej składający się z pięciu powiązanych ze sobą części – dwustopniowego podestu, cokołu, na którym znajduje się tekst religijny/minuskuła humanistyczna w języku niemieckim: „Du alle, die ihr auf dem Weg vor übergehet, merket und sehet ob irgend ein Schmerz dem meinigen gleiche. Kl. Jerem. 1,12.“ Nad cokołem znajduje się kolumna z centralną płaskorzeźbą św. Maryi Panny Bolesnej, nad którą znajduje się bogato zdobiona latarnia. Powyżej gzyms, na którego bokach umieszczone są małe główki aniołków (tzw. putto), a na nim również mała figura odpoczywającego Baranka Bożego (symbol niewinnej ofiary Zbawiciela). Na szczycie znajduje się krzyż z figurą ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa i szarfa z napisem I.N.R.I. Zabytek był wyremontowany przez gminę w 2017 roku.

 

Krzyż w Bezníku/Borku

Krzyż wykonany jest z jasnego, drobnoziarnistego piaskowca a jego autorem jest J. Khun. Ufundowany był przez mieszkańców w 1839 roku. Wszystko to potwierdzają napisy na tylnej stronie kolumny: „J. Khun. Fecit 1839“ oraz „PostaWen přIspěnÍM WšeCh osaDnÍkV WřesnICkýCh A.P.“ Na jego tylnej ścianie wyryty jest również tekst religijny: „Kdo se Krista Pána bojí, Jeho nadějí se kojí: Pevně stane v každé bauřj, pohroma ho neposmauřj“ (Kto się Chrystusa Pana boi, jego nadzieją się koi: Pewnie stanie w każdej burzy, pogrom go nie sięgnie). Kamiennymi rzeźbami zdobiącymi zabytek są: płaskorzeźba „śpiącego Jezuska na krzyżu“ na czołowej stronie cokołu, centralna płaskorzeźba postaci św. Maryi Panny Bolesnej na kolumnie, mała rzeźba odpoczywającego Baranka Bożego (symbol niewinnej ofiary Zbawiciela) z główkami skrzydlatych aniołków na gzymsie (tzw. putto). Całość wieńczy krzyż z figurą ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, u jego stóp znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca „Czaszkę Adama“, na szczycie krzyża znajduje się szarfa z napisem I.N.R.I. Zabytek otoczony jest żelaznym płotkiem, który jest zamocowany w piaskowcowej podstawie.

 

Krzyż w Borku

Kamienny krzyż postawiony w miejscowości Borek. GPS: 50°25′53″ , 15°39′43. Jest wykonany z jasnego, drobnoziarnistego piaskowca, na podstawie jakości wykonania twierdzi się, że jego autorem jest prawdopodobnie J. Khun. Ufundowany przez mieszkańców prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku. Składa się z pięciu powiązanych ze sobą części – jednostopniowego podestu; cokołu z płaskorzeźbą „śpiącego Jezuska na krzyżu“; kolumny z centralnie umieszczoną płaskorzeźbą św. Maryi Panny Bolesnej; gzymsu z małą rzeźbą odpoczywającego Baranka Bożego (symbol niewinnej ofiary Zbawiciela) i główkami skrzydlatych aniołków na bokach (tzw. putto). Na kolumnie stoi krzyż z figurą ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa i szarfą z napisem I.N.R.I. U podnóża krzyża znajduje się płaskorzeźba „Czaszki Adama z wężem“. Na bokach kolumny wyryte są następujące napisy - „BUD DOBŘE NADEGE, TWŮG SPASITEL ŽIGE.“ oraz „POGTE WY WSSICKNI KDO OBTIŽENI GSTE A GA WAS OBČERSTWIM.“ Krzyż był odnowiony w 2015 roku.

 

Krzyż w Dvořačkach/Mostku

Klasycystyczny krzyż ufundowany został przez gminę, jego autorem jest rzeźbiarz G. Staffa. Wzniesiono go prawdopodobnie w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku. Wykonany jest z jasnego, drobnoziarnistego piaskowca i składa się z pięciu powiązanych ze sobą części – trzystopniowego podestu, cokołu, następnie kolumny z centralną płaskorzeźbą św. Maryi Panny Bolesnej, pod którą umieszczona jest płyta napisowa z białego marmuru z bardzo słabo czytelnym napisem religijnym w języku niemieckim. Nad kolumną znajduje się gzyms, wyżej piaskowcowy krzyż z figurą ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa i płaskorzeźba szarfy z napisem I.N.R.I. Zabytek pierwotnie otoczony był prawdopodobnie drewnianym płotkiem, przymocowanym w narożnikach do piaskowcowych słupków. Kronika parafialna z Horní Brusnicy wzmiankuje w roku 1837 w Dvořáčkách tylko drewniany krzyż z blaszanym, malowanym Jezusem. Na krzyżu znajdowała się data 1795 i nazywany był „Gemeindekreuz“. Bardzo prawdopodobne jest, że krzyż ten stał w miejscu, w którym dziś znajduje się wyżej opisywany zabytek.

 
1 2 3 4 5 dalszy
Wytworzono 21.2.2018 15:26:36 | przeczytano 11290x | ernest
 
load