Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Trutnovsko

Vyhledávání:

79. Kříž ve zdi - Kryblice

Při cestě z centra města Kryblickou ulicí spatříme po pravé straně v kamenné opěrné zdi kříž ze světlého pískovce, na kterém jsou vysekány dva letopočty – nahoře 1830 a dole 1832. V místech křížení obou břeven byla kdysi nejspíš upevněna tabulka se jménem zemřelého. Kříž byl do opětné zdi osa- zen druhotně a pochází pravděpodobně z blízkého hřbitova, který byl založen pro sebevrahy a jiné delikventy, které farář odmítl pohřbít na vysvěceném hřbitově.

 

8. Mariánský kříž - Babí

Kříž se nachází ve svahu mezi domy cca 65 m západně od silnice. V průčelí dříku byla původně umístěna soška Panny Marie, o čemž svědčí nápis pod nikou. Hlavici s římsou, na níž schází pískovcový kříž s Kristem, zdobí geometrické prvky. Nápisy (v překladu): Ó, Marie, pomoz! K čemu je ten kříž - který zde stojí u cesty? Má kolemjdoucímu poutníkovi říci veliké slovo útěchy: Kříž tě vynese do nebes! Pořízen Franzem a Philomenou Roseovými Babí čp. 67. Autor: Špatenka, Trutnov.

 

81. Kříž s Pietou - Voletin

Kříž s kovovým oplocením se nachází vpravo u sil- nice proti čp. 66. Sokl průběžně přechází do dříku, který je ve spodní části ozdoben volutami. V nice na přední straně dominuje reliéf Piety. Ukřižovaný hledí k nebi směrem doprava. Nápis mezi volutami byl po roce 1945 odsekán a jeho obsah není znám. Zbývající nápisy na přední straně (v překladu): Po- řízen paní Marií Pohl, Voletiny čp. 52 v roce 1898. Autor: F. Spatenka, Trutnov. Před stavbou kostela na tomto místě stávala kaple.

 

84. Socha Panny Marie Královny nebes - Voletin

Socha stojí na podstavci vpravo nad polní cestou za čp. 51. Je vyobrazena v dlouhém nařaseném plášti s korunou na hlavě a s Ježíškem, který sedí na Mariině pravé ruce a otevřenou náruči symbolicky objímá celý svět. Dřík je vpředu plasticky orámován, byla z něj však před nedlouhou dobou násilně vylomena nápisová deska. Zachovaný nápis (v překladu) vzadu: Pořízena v roce 1915 Josefem a Theklou Feistovými, čp. 51. Z boku je barvou uveden kameník: SPATENKA.

 

88. Socha sv. Josefa - Voletin

Podstavec sochy sv. Josefa se nachází vpravo u pěšiny pod čp. 16. Socha samotná chybí, na svém místě zůstaly pouze dva schodišťové stupně, sokl a poškozený dřík se stylizovaným květem lilie. Kvůli oplocení je pomník obtížně přístupný, plot vede navíc i přes schodišťové stupně. Secesně provedená výzdoba soklu odpovídá době vzniku památky. Nápisy (v překladu): Sv. Josefe, oroduj za nás! Pořízena Josefem a Annou Russovými 1906. Autor: J. Zeipelt, Trutnov. Uvažuje se o obnově. V současné době je ze soukromé iniciativy neznámé osoby osazena na podstavci proporcionálně neodpovídající soška Panny Marie.

 

89. Kříž se svatou Annou - Voletin

Kříž s Kristem, osazený na pískovcovém podstavci s reliéfem sv. Anny, se nachází za domem čp. 16. Štíhlý dřík je doplněn nárožními volutami a vysokou hlavicí s bohatě zdobeným litinovým křížem. U kříže rostoucí lípa pochází z doby vzniku kříže, její kořeny ovšem způsobují naklonění památky. Nápisy (v překladu): Bude-li ti zatěžko splnit povinnosti dle vůle Boží, tak pamatuj, že tvůj Spasitel k tobě praví: Vezmi svůj kříž a následuj mne! Pořízen Ignazem Baudischem 1859.

 

9. Mariánský kříž - Babí

Kříž sestává ze soklu, dříku a tzv. neúplného troj- úhelníkového frontonu. Ten tvoří s podstavou vlastního kříže jeden díl. Reliéf znázorňuje Pannu Marii na oblakovém podnoží s rukama sepjatýma k modlitbě. Trojjediný Bůh vševědoucí obdařuje tvorstvo hřejivou láskou (paprsky), což symbolicky vyjadřuje Boží oko s trojúhelníkem. Nápisy (v překladu): Trpěl jsem jako člověk z lásky k tobě. Pokud mne také miluješ, tak mne následuj. Postaven vdovou Emmerenzií Steinerovou z Babí čp. 79 v roce 1876.

 

90. Sousoší Kalvárie - Voletin

Kříž stojí u křižovatky cest za statkem čp. 22. Město Trutnov ho opravilo v letech 2004-2005. Uprostřed kovového oplocení s pískovcovou podezdívkou se tyčí mohutný pomník, který tvoří základnu kříži s Ukřižovaným, po jehož stranách jsou sochy P. Marie a sv. Jana. Střední díl a oba boční sloupky jsou zdobeny kružbami a rostlinnými motivy v gotickém duchu. Mramorová deska byla před opravou násilně poškozena a chyběla první slova nebo jejich části na některých řádcích textu. Nápis se podařilo vyluštit s nezištnou pomocí pátera Benedikta, posledního v roce 2004 žijícího německého benediktina, který musel po 2. světové válce odejít z broumovského kláštera do Německa a který od té doby žil v bavorském klášteře Rohr. Nápisy (v překladu): Ano, věřte Vaše tvrdě zkoušená srdce. Tak těžký přeci není nikdy Váš osud, jako ten matčin po ráně bodnutým mečem do prsou. Pojďte všichni sem, utište své slzy, pohleďte na bolestí zkroušenou ruku, vyslyšte hlas těžké bolesti, kdy z vynucení stála u kříže: „Vy všichni, kteří jdete touto cestou, pohleďte na moji bolest. Zda lze někde spatřit větší bol než tohoto ubohého lidského srdce!“ Dokonáno jest! Pořízen Vincenzem a Vero- nikou Rudolfovými v roce 1891.

 

93. Kříž s reliéfem Panny Marie a kovovým oplůtkem - Voletin

Stojí na svahu vlevo před čp. 39. Na dříku je v nice znázorněna v hlubokém reliéfu modlící se Panna Marie s rukama zkříženýma přes prsa a v dlouhém plášti. Na patě kříže vidíme stopy po zvětralém Beránku Božím s praporcem, což je velmi starý a rozšířený symbol pro Ježíše Krista. Kristus je na tomto vrcholovém kříži rovněž zvětralý. Obě mra- morové nápisové desky chybějí. Je ovšem známo, že na spodní desce byl text (v překladu): Věnován rodinou Ende.

 

Položky č. 80., 82., 83., 85., 86., 87., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., 99. jsou zastavení křížové cesty I až XIV - Voletiny

Jednotlivá zastavení jsou rozmístěna podél staré původní cesty obcí, a to vlevo proti čp. 57 (I), u staré cesty vlevo pod čp. 15 (II), u staré cesty vlevo u čp. 121 (III), u staré cesty vlevo proti čp. 50 (IV), u silnice vlevo pod čp. 34 (V), u silnice vlevo proti čp. 46 (VI), u silnice vlevo proti čp. 143 (VII), u silnice vlevo za čp. 67 (VIII), u silnice vlevo u čp. 39 (IX), u silnice vlevo před čp. 73 (X), u silnice vlevo za čp. 36 (XI), u silnice vlevo před čp. 71 (XII), poslední dvě zastavení (XIII a XIV) se nacházejí již v lese postupně za sebou vlevo u silnice na Wébrovku směrem k bývalé kapli svaté Anny. Jednotlivá zastavení nechal postavit Josef Burkert z čp. 34 v roce 1855. Když se město Trutnov v roce 2005 rozhodlo křížovou cestu obnovit, tak několik zastavení chybělo úplně, některá byla povalená nebo rozbitá a vesměs chyběly na vrcholu kříže a v kapličkách obrázky. Chybějící kříže a obrázky byly zhotoveny podle analogie, neboť se nepodařilo získat žádnou starou fotografii. Obnova křížové cesty byla městem kompletně dokončena v roce 2006.

 
předchozí1 [...] 7 8 9 10
Vytvořeno 21.2.2018 15:27:12 | přečteno 26185x | ernest
 
load