Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Trutnovsko

Vyhledávání:

46. Mariánský kříž - Střítěž

Mohutný, víc než 5 m vysoký kříž stával u nedalekého rozcestí, které zaniklo po scelení polí. Při opravě v roce 2017 byl přesunut na nynější místo. Na přední straně bohatě zdobeného dříku upoutá postava vzhlížející Panny Marie se sepjatýma rukama. Kristus na kříži v bederní roušce má hlavu nakloněnou k pravému rameni. Celek doplňují sochařsky propracované hlavičky andílků na nárožích římsy a mezi nimi ležící Beránek u paty kříže, která je doplněna symbolikou smrti a dědičného hříchu - lebka, had s jablkem. Nápisy (v překladu): K čemu je kříž, který zde stojí u cesty? Má kolemjdoucímu poutníkovi říci veliké slovo útěchy. Kříž tě vynese do nebes. Pořízen Johannem a Franziskou Baierovými z čp. 24 v r. 1894. Autor: Lukeš z Nové Paky.

 

47. Mariánský kříž s kovovým oplůtkem - Střítěž

Novogotický, 4 m vysoký kříž stojí u statku čp. 4. Na přední straně dříku v mělké nice je na sloupku ztvárněna Panna Marie v modlitbách, oblečená v dlouhých šatech. Nad ní je jako u mnoha dalších památek v této brožuře a u obdobných památek vůbec kovový zbytek po lucerně na svíčku, olejovou lampičku a podobně. Po stranách jsou v mělkých nikách na sloupcích vpravo svatá Terezie s planoucím srdcem a vlevo svatý Antonín s dítětem, kteří tak svými postavami symbolizují donátory kříže. Zatímco postavy včetně Krista v bederní roušce jsou realisticky zpracované a anatomií odpovídají lidským postavám, tak výraz Beránka Božího v obličeji evokuje rovněž lidský obličej. Kříž je v soukromém vlastnictví. Nápisy (v překladu): Buď pozdraven, ó svatý kříži! Buď pozdraven! Je-li mi těžko, jsi mou útěchou a útočištěm! Nikdy, ni- kdy nechci být tebou opuštěn, žít a skonat u tebe chci! Zřízen manželi Antonem a Theresií Hoffmannovými ze Stříteže čp. 4 v roce 1879. Autor: F. Kofránek, Hořice.

 

48. Smírčí kříž - Střítěž

Přibližně 100 m vpravo od hlavní silnice ze Stříteže směrem k Výšince, ve smrkovém lese v místech, kde se v době vydání brožury nacházela oplocenka s nově vysázenými stromky, stál donedávna prostý kamenný kříž s jetelovým zakončením ramen. Kříž je v současné době nezvěstný. Připomínal tragédii, která se zde před více než 200 lety odehrála. Z písmene „H“ ve zkratce IHS (Ježíš - Pán a Spasitel) vyrůstá kříž. Další nápisy (v překladu): [Panna] Marie. 1801 Franz Falge zde 14. února zemřel.

 

49. Pieta s kovovým oplůtkem - Studenec

Stojí na začátku místní části vlevo u silnice z Trutnova a patří k čp. 44. Dřevěný dům byl zničen po- žárem během bitvy 28. června 1866 a později znovu vystavěn z kamene. Pomník se sousoším Piety na hlavní římse, zdobené motivem trnové koruny a z níž vystupuje prázdný kříž, představuje kvalitní řemeslnou práci. Čelní plochu dříku doplňuje nika se sochou sv. Antonína, které chybí hlava. Nápisová deska na podstavci schází, vzadu na dříku je vysekáno (v překladu): Pořízena 1912.

 

5. Kříž se třemi světci - Babí

Je vypracován v novogotickém slohu, nároží zdobí tordované sloupky. V mělké nice je reliéf Panny Marie, na bocích sv. Máří Magdalena a sv. František z Assisi. Nápisy (v překladu): Dej Ježíši, aby tvoje smrt mne chránila. A tvůj kříž budiž mou oporou, tvá milost mým doprovodem! Když mé mateřské tělo zemře, dej, Pane, by má duše získala tvojí říše vznešenost! Pořízen manželi Franzem & Magdalenou Gilbertovými z Babí 1870. Magdalena. František Seraf. Autor: Joh. Russ, Pilníkov.

 

50. Kříž s Pannou Marií - Studenec

Stál až do opravy v roce 2014 na poli 50 m vpravo. Pomník se sochou Panny Marie v nice, zdobené motivem růžového keře, a navrchu křížem s Kris- tem, se v poškozeném stavu zachoval do současnosti včetně torza kovového oplocení. Korpusu Panny Marie a Ježíška musely být domodelovány chybějící hlavy. Z rozbité nápisové desky z černého skla byly nalezeny jen některé fragmenty, z nichž bylo možné vyčíst pouze leptané slovo (v překladu): „Když“. Vzadu je nápis (v překladu): Zřízen v roce 1925.

 

51. Smírčí kříž - Studenec

Na území města Trutnova se jedná o jediný známý smírčí kříž, a to již od doby prvních vlastivědných výzkumů v 19. století či písemných záznamů. Traduje se, že smírčí kříže pocházejí ze 16. nebo 17. století a byly osazovány na náklady vraha v místech, kde se čin stal. Pak se zločinec u kříže smířil s pozůstalými oběti. Smírčí kříž však býval jen součástí odškodnění, které šlo k tíži pachatele. Našemu kříži chybí jedno rameno, vysekané křížky pocházejí nejspíše z pozdější doby.

 

52. Pomník za šťastný návrat z války - Studenec

Na území města máme jeden pomník jako poděkování, že se všichni členové rodiny vrátili šťastně z 1. světové války, navíc je jeho spoluautorem nejvýznamnější regionální sochař v historii – Emil Schwantner (1890-1956). Zde na pomníku jmenovaný spoluautor Johann Bartosch prováděl hrubé kamenické práce. Popisovaná památka byla znovuobjevena v roce 2016 vlastivědným pracovníkem městského Muzea Podkrkonoší v Trutnově a ještě téhož roku byly její díly pře- místěny z nepřístupného místa uprostřed scelených lánů, kde měla rodina Wondratschekova do roku 1945 polnosti. V roce 2017 město přistoupilo k celkové obnově. Pomník se dochoval ve velmi poškozeném stavu, kdy ze sochy Panny Marie pod křížem s umírajícím Kristem zbylo těžce rozpoznatelné torzo. Podle pamětníků byl po- mník ohraničen kovaným oplocením, z něhož se zachovalo jen ně- kolik kamenných patek. Také nápisová deska na přední straně podstavce byla rozbita, ale podařilo se nalézt její fragmenty, potřebné k identifikaci původního nápisu (v překladu): K čemu je ten kříž, který zde stojí u cesty? Má kolemjdoucímu poutníkovi říci veliké slovo útěchy: „Kříž tě vynese do nebes.“ Další nápisy vzadu na podstavci (v překladu): Věnováno bratry Josefem, Johannem, Karlem a Albinem Wondratschekovými ke slávě milé Matky nebes za šťastný návrat z Velké války 1914-1918. Autoři Schwantner a Bartosch, Trutnov.

 

53. Pomník za šťastný návrat z války - Studenec

Na území města máme jeden pomník jako poděkování, že se všichni členové rodiny vrátili šťastně z 1. světové války, navíc je jeho spoluautorem nejvýznamnější regionální sochař v historii – Emil Schwantner (1890-1956). Zde na pomníku jmenovaný spoluautor Johann Bartosch prováděl hrubé kamenické práce. Popisovaná památka byla znovuobjevena v roce 2016 vlastivědným pracovníkem městského Muzea Podkrkonoší v Trutnově a ještě téhož roku byly její díly pře- místěny z nepřístupného místa uprostřed scelených lánů, kde měla rodina Wondratschekova do roku 1945 polnosti. V roce 2017 město přistoupilo k celkové obnově. Pomník se dochoval ve velmi poškozeném stavu, kdy ze sochy Panny Marie pod křížem s umírajícím Kristem zbylo těžce rozpoznatelné torzo. Podle pamětníků byl po- mník ohraničen kovaným oplocením, z něhož se zachovalo jen ně- kolik kamenných patek. Také nápisová deska na přední straně podstavce byla rozbita, ale podařilo se nalézt její fragmenty, potřebné k identifikaci původního nápisu (v překladu): K čemu je ten kříž, který zde stojí u cesty? Má kolemjdoucímu poutníkovi říci veliké slovo útěchy: „Kříž tě vynese do nebes.“ Další nápisy vzadu na podstavci (v překladu): Věnováno bratry Josefem, Johannem, Karlem a Albinem Wondratschekovými ke slávě milé Matky nebes za šťastný návrat z Velké války 1914-1918. Autoři Schwantner a Bartosch, Trutnov.

 

54. Kříž - Studenec

Mimo intravilán Studence, přibližně 700 m východně směrem k Radči, stojí u úvozové cesty štíhlý pomník, jehož stáří je možno odhadnout na 150 let. Kovový kříž s Ukřižovaným, který byl dříve upevněn v poměrně rozměrné hlavici, nyní schází. Žádnou umělecky cennou výzdobu pomník nemá. Na dříku je v obdélníkovém rámu černou barvou namalován nápis, který v překladu zní: Není jiné spásy, než v Kristu Ukřižovaném. Dole na soklu je stejným způsobem orámován vyzlacený nápis: Pochválen buď Ježíš Kristus.

 

55. Pieta a sv. Florián – Starý Rokytník

Kříž stojí u cesty k domu čp. 142. Skládá se ze širšího soklu, dříku, široké hlavice s křížem a sousoší Piety. Sokl tvoří nízká a široká základní deska, na níž je osazen kvádr s nápisem. V ploše dříku je mělká nika se zdařile provedeným reliéfem sv. Floriána. V čele je oblá luneta zdobená lasturovým vzorem. Uprostřed ní je ro zeta se zbytkem konzole lucerny. Široká římsa navazuje na dřík oblým přechodem a tvoří stříšku. Sousoší na horní ploše představuje biblický výjev, kdy Panna Marie drží v náručí tělo svého mrtvého Syna, právě sejmutého z kříže. Základnu sousoší tvoří skalisko, do něhož je vzadu zakotven poměrně nízký prostý kříž. Provedení sousoší je spíše schematické, zakládá si především na vyvození pocitu bezmezné bolesti a beznaděje, nejde ani tak o historickou či výtvarnou přesnost reálné předlohy. Kříž má přes příčné břevno přehozen pruh látky a na vrchní části svislého břevna je tabulka s nápisem IN-RI, který v překladu z latiny znamená „Ježíš Nazaretský král židovský“, jak byl Kristus nazván římským soudcem Pilátem. Nápisy (v překladu): Ó, Marie, vtiskni rány, které Tvůj Syn a Ty jste vnímali, hloub do mé duše.

 

56. Sousoší Korunování Panny Marie – Starý Rokytník

Stojí mimo intravilán v sousedství následujícího kříže na mezi u rozcestí polních cest za Hůrkou. Při poslední renovaci městem Trutnov v roce 2016 bylo sousoší přeneseno na toto nové místo, původně stálo asi 200 m jihovýchodně. Bůh otec a Syn drží společně nad Pannou Marií korunu, nad ní je Duch svatý. Nápisy (v překladu): Jeho drahou krví jste vysvobozeni. 1. Petr. 1.19. Tuto sochu po- stavil Joseph Walsch, sedlák v Rokytníku, se svou chotí Margarethou v roce 1834. Renovováno man- želi Sturmovými 1893. F. Sturm v… [nečitelné].

 
Vytvořeno 21.2.2018 15:27:12 | přečteno 26185x | ernest
 
load