Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Trutnovsko

Vyhledávání:

131. Socha Panny Marie s Ježíškem – Poříčí u Trutnova

Řemeslně zdařile provedená socha Panny Marie, za- halené do bohatě nařaseného pláště, drží ve svém náručí Ježíška a stojí na oblacích, v nichž lze spatřit dvě hlavičky andělů, mezi nimiž je vysekán monogram Maria. Podstavec tomuto uměleckému dílu tvoří štíhlý dřík s členitě odstupňovanou římsou, stojící na širším soklu. Dřík je zdoben po stranách zapuštěnými prázdnými nikami, kdežto na čelní ploše mu dominuje reliéf Tří Králů, biblických mudrců z Východu, nesoucích do Betléma své dary Ježíškovi. Nad jejich hlavami je spodobněna hvězda, symbolizující kometu, která jim tehdy ukazovala cestu k jesličkám s dlouho očekávaným dítětem - Spasitelem světa. Takovýto reliéf je na kamenných pomnících poměrně vzácný. Pod ním je vytesán nápis: „Sv. Maria, pros za nás!“ Nápis na zadní ploše dříku informuje o vzniku: „Pořízena v r. 1858. Opravena Karlem a Terezií Baudischovými 1896.“

 

14. Sousoší Kalvárie - Horní Staré Město

Nachází se před kostelem na bývalém hřbitově. Bylo sem přeneseno v roce 1955 z prostranství před nedalekou školou, a tak zachráněno před zničením. Vykazuje pozdně barokní a klasicistní rysy. Pod Ukřižovaným s trnovou korunou stojí Panna Marie a apoštol Jan. Nápisy (v překladu): Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a velebíme Tě, neboť skrze svůj svatý kříž svět jsi vykoupil! Pořízeno na náklady místní farnosti Horní Staré Město v roce 1801. Obnoveno 1884, 1894, 1921.

 

15. Centrální kříž - Horní Staré Město

Stojí nyní na hřbitově, kam byl od domu čp. 47 přenesen na přelomu 70-tých a 80-tých let při výstavbě sídliště Zelená Louka. Basreliéf na dříku představuje Pannu Marii, oděnou do rozevlátého pláště, hlavici zdobí socha Beránka. Město Trutnov ho v roce 2004 nechalo zrestaurovat. Nápisy (v překladu): K čemu je ten kříž, který stojí u cesty? Má kolemjdoucímu poutníkovi říci veliké slovo útěchy. Kříž tě vynese do nebes. Pořízen A. H. Emmerlingem 1863. Zhotovil Jos. Kühn, Pecka.

 

16. Socha svatého Antonína - Horní Staré Město

Stojí u polní cesty z ulice Karpatská do Pekla a původně patřila k čp. 73. Po úmyslném poničení v 50. letech 20. století byla v roce 2015 s pomocí na místě nalezených zbytků obnovena do autentické podoby. Světec v řeholním oděvu Menších bratří je znázorněn při chůzi, v pravé ruce drží lilii jako symbol čistoty a na levém předloktí nese Ježíška. Nápisy (v překladu): Svatý Antoníne, oroduj za nás! Pořízena ke cti Boží Franzem a Marií Rudlofovými v roce 1883. Zhotovil: J. Kühn, Pecka.

 

17. Kříž s Pannou Marií Bolestnou - Horní Staré Město

Kříž, patřící kdysi majitelům domu čp. 88, se nachází nedaleko předchozí památky na Křížovém vrchu. Do současnosti se zachoval na místě jen sokl a dřík, na němž je znázorněna postava Panny Marie, oděná do rozevlátého pláště a s rukama sepjatýma k modlitbě. Hlavice s římsou a podstavou kříže leží opodál rozbitá. Ostatní části památky chybějí úplně. Nápisy (v překladu): Bolestná matko. Pohleď ó člověče, Spasitel světa umírá pro tebe na kmeni kříže. Zřídil Franz Franz v roce 1803 dne 1. července.

 

18. Baierův kříž - Horní Staré Město

Torzo tohoto kříže stojí u cesty, nazývané kdysi kostelní stezka. Na původním místě mezi dvěma lípami je zachován pouze sokl, který je zarostlý v křoví. Podstatná část je nejspíše zahrnuta zeminou v bývalé úvozové cestě. Město Trutnov uvažuje o jeho obnově do podoby zachycené na staré fotografii. Nápisy (v překladu): Stůj tiše milý poutníče, pohleď, co Ježíš pro Tebe vykonal, uzři jeho krvavý pot, pak jdi a dokonči svou pouť. Pořídil August[in] Baier v roce 1847.

 

19. Kříž s Pietou - Horní Staré Město

Kříž, původně u čp. 1, stojí po zbourání domu mezi silnicí a parkovištěm nákupního střediska. Na přední straně dříku se nachází kvalitní motiv ukládání Krista do hrobu Josefem z Arimatie a Nikodémem. Vlevo od Panny Marie, která se sklání nad Ježíšem, stojí apoštol Jan. Původní kříž se nedochoval, tento pochází z opravy v roce 2010. Nápisy (v překladu): Probuď se, kdo spíš a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. Ef. V.14. Pořízen v roce 1895 Paulinou Steffan. Autor: F. Spatenka, Trutnov.

 

2. Kříž s Nejsvětější Trojicí s oplůtkem - Babí

Na čelní straně dříku má pečlivě vypracovaný reliéf Nejsvětější Trojice. Po stranách stojí tor- za dvou sošek – vlevo Panny Marie a vpravo sv. apoštola Jana. Kříž byl pořízen jako poděkování za úspěšné splacení dluhu a patřil k domu čp. 116. Nápisy: Bůh, víra, ctnost vedou k opravdovému světlu, k věčné blaženosti, ne planá slova, nýbrž skutky šlechtí křesťana u brány věčnosti. Pořízen Josefem a Franziskou Weberovými v roce 1897. Autor: Fabinger, Trutnov.

 

20. Sousoší svatého Jana Nepomuckého - Horní Staré Město

V minulosti několikrát změnilo stanoviště, nyní stojí u Továrního mostu přes Úpu. Původně byl v těchto místech mlýn, který zanikl při stavbě továrního areálu přádelny lnu firmy Etrich v polovině 19. stol. Pomníku dominuje socha Jana Nepomuckého, obklopená dvěmi anděly, na jejichž štítech jsou znázorněny důležité události ze života světce, a na čelní straně dříku je motiv jeho svržení do Vltavy. Jedná se o kvalitní umělecké dílo doznívajícího baroka, z čehož vyplývá, že rodina donátorů musela být velice zá- možná. Sousoší se dochovalo včetně původní polychromie, jak bývalo před rokem 1945 obvyklé. Nápisy (v překladu): Pořízeno k poctě svatého Jana Nepomuckého mlynářským mistrem Franzem Hofmannem a jeho ženou Magdalenou v roce 1802 dne 2. června.

 

21. Kříž na památku zemřelého - Horní Staré Město

V místech rybníčku, který vznikl po 2. sv. válce, stál pomník z hrubozrnného pískovce. Horní části pomníku dominuje nika pro obrázek malovaný na plechu a vrcholek zdobí litinový kříž. Město Trutnov ho přemístilo v rámci obnovy na současné místo 2017. Z textu je možné dovodit, že donátor trpěl vleklou chorobou a ještě za života odkázal peníze, aby mu byl po smrti postaven pomník. Nápis (v překladu): Věnován Josephem Hoffmanem, svobodného stavu, svého věku 44 let, zemřelého 21. června 1835.

 

22. Litinový kříž - Horní Staré Město

Stojí stranou zástavby za rybníkem severně od Potoční ulice. Dál vzhůru do stráně a pak do lesa pokračovala křížová cesta ke kapli sv. Anny. Dřík je profilovaný, ovšem jinak zpracován bez dalších ozdob. Původní litinový kříž se nedochoval, tento byl osazen v rámci opravy v roce 2015 městem Trutnov, přičemž bylo upraveno i bezprostřední okolí pomníku. Nápisy (v překladu): Pochválen buď Ježíš Kristus. Pořízen Emanuelem a Karolinou Bürgeltovými, majiteli hospodářství čp. 113, v roce 1889.

 

23. Litinový kříž Horní Staré Město

Stojí stranou zástavby za rybníkem severně od Potoční ulice. Dál vzhůru do stráně a pak do lesa pokračovala křížová cesta ke kapli sv. Anny. Dřík je profilovaný, ovšem jinak zpracován bez dalších ozdob. Původní litinový kříž se nedochoval, tento byl osazen v rámci opravy v roce 2015 městem Trutnov, přičemž bylo upraveno i bezprostřední okolí pomníku. Nápisy (v překladu): Pochválen buď Ježíš Kristus. Pořízen Emanuelem a Karolinou Bürgeltovými, majiteli hospodářství čp. 113, v roce 1889.

 
Vytvořeno 21.2.2018 15:27:12 | přečteno 26185x | ernest
 
load