Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Trutnovsko

Vyhledávání:

120. Socha sv. Floriána – Bernartice u Trutnova

Socha stála původně na pozemcích donátora. Nyní stojí na návrší před kostelem naproti předchozí památce. K údržbě sochy byla zřízena nadace s obnosem 20 zlatých konvenční měny, krytá majetkem donátora. V této publikaci se jedná o nejstarší jmenovitý doklad autorství jak sochaře, tak kameníka, což zvyšuje její kulturněhistorický význam. Nápisy (v překladu): Svatý Floriáne, ochraňuj a oroduj u Boha za nás. Pořízena pekařským mistrem Franzem a Barbarou Patzakovými v Bernarticích čp. 79. R. 1833. Vysvěcena duchovenstvem Jejími Důstojnostmi pány Josephem Hrubým a Alexem Bruderem za učitele pana Benedikta Herrmanna. Sochař a štafír Felix Heinrich, kameník Carl Wenzel v Debrném.

 

121. Sloup sv. Anny – Bernartice u Trutnova

Přibližně 5 m vysoký sloup byl vztyčen na pozemku, který patřil k čp. 19. Stojí na původním místě při obecní cestě. Dříve byl sloup jako téměř všechny pomníky v 19. století natřen barvami, v tomto případě „bronzového“ odstínu. V nikách vrcholové kapličky bývali znázorněni svatí, malovaní na plechu, a to vpředu sv. Anna, po pravé straně sv. Jan Nepomucký, po levé straně sv. Antonín a vzadu sv. Rodina [?]. Na podstavci vpředu dnes můžeme číst letopočet vzniku MDCCCXXVIII a nápis (v překladu): Sv. Anno, oroduj za nás! Od dobrodinců. Nápis na zadní straně je již téměř ne- čitelný a nejspíš se týká nějaké opravy.

 

122. Mariánský křiž – Bernartice - Vrchová

Stojí na obecním pozemku před kaplí Panny Marie Pomocné. Jednoduchý kovový kříž s Ukřižovaným je původní, na hlavici je znázorněn Beránek Boží. Text na přední straně dříku byl obtížně čitelný již před 20 lety, ale podařilo se ho přečíst celý, přičemž v současné době je už v podstatě nečitelný. Nápisy (v překladu): Pochválen buď Ježíš Kristus. Nekonej bez milosti [víry], že je to tvůj Spasitel. Tato statue byla pořízena manželi Josefem a Berthou Rindovými 1867.

 

123. Smírčí křiž - Královec

Bez nápisu či zobrazení vražedného nástroje stojí v současné době u vchodu do kostela sv. Jana Ne- pomuckého. Kříž byl po 2. světové válce několik desetiletí nezvěstný, ale byl dohledán a po roce 1989 osazen na nynější místo, které zcela jistě není původní. Z literatury je známo, že 10. června 1523 byl u královeckého močálu zabit jistý Kriszner, když chtěl dát ve Vratislavi posvětit zlaté kalichy. Nelze ovšem doložit, zda vražda souvisí s touto památkou.

 

124. Socha sv. Jana Nepomuckého - Královec

Barokní socha stojí u mostku přes Černý potok a je ze tří stran bezprostředně obklopená hustým porostem zeravů. V sousedství stála do roku 1933 kaple téhož zasvěcení, po vybudování nového kostela, taktéž zasvěceného sv. Janu Nepomuckému a vysvěceného roku 1928, byla zbourána. Dominující nápis je v ozdobné kartuši, tvořené dvěma stonky s květy. Socha byla po roce 1990 renovována. Nápisy (v překladu): Ó, sv. Jane Nepomucký, oroduj za nás. 1762.

 

125. Mariánský křiž - Královec

Stojí cca 20 m vpravo od silnice nedaleko státní hranice s Polskou republikou. Pomník samotný i jeho okolí jsou neudržované. V horní části vidíme zbytek litinového kříže. Čelní strana dříku a hlavice jsou zdobeny volutami a ornamentálním vzorem. Nápisy na přední straně dříku a přední straně soklu (v překladu): Hleď, s trpělivostí nesl vinu celého světa. Pro lásku k nám se nechal přibít na dřevo kříže! Pořízen k poctě Boží Josefem a Paulinou Schubertovými v roce 1875.

 

126. Socha sv. Jana Nepomuckého - Lubawka

Je osazena na jihozápadním rohu radnice, která stojí uprostřed téměř čtvercového náměstí. Umístění radnice podporuje založení města Lubawka (první doklad je z roku 1284) podle magdeburského práva. Lze předpokládat, že socha původně stála u jednoho z mostů přes Černý potok a po nějaké větší povodni byla přesunuta na nynější místo. Socha světce na zdobném soklu pochází podle nápisu z 25. září 1727 a nese typicky barokní rysy. V současné době je polychromována, což je obvyklé i pro baroko a klasicismus.

 

127. Socha sv. Jana Nepomuckého - Chełmskoślaskie

Uprostřed přibližně čtvercového náměstí slezského městečka, poprvé zmiňovaného již v roce 1289, které je nyní součástí Gminy Lubawka, stojí kašna jako někdejší zásobárna vody, před kterou je umístěna pískovcová socha svatého Jana Nepomuckého. K soše vede pískovcové schodiště. Donedávna rostly po obou stranách skulptury mohutné stromy. Na soklu sochy čteme letopočet její instalace, udávající rok 1855. U světcova pravého ramene drží dva andělé kříž s Ukřižovaným.

 

128. Hraniční kámen - Chełmskoślaskie

Klášter Křešov (Křesobor), založený v roce 1242, v průběhu staletí i přes nepříznivé časy, např. v době husitské, kdy byl vydrancován, ekonomicky posiloval a dočasně od roku 1599 vlastnil také čtyři vsi na českém území – Královec, Bernartice, Bečkov a Lampertice. V době rozkvětu klášterního panství v roce 1727 bylo na jeho hranicích, mimo jiné na Vraních horách a na Hraničním hřbetu, které tehdy jako dnes tvoří zemskou hranici, osazeno několik set číslovaných hraničních kamenů. Zobrazený kámen byl novodobě přenesen do zahrady Cafe u Apostola v Chełmsku Śl. Symboly a nápisy v latině: a) Mitra a biskupská hůl, I G (Innozenz, opat křešovský); b) IHS (Jesus Hominum Salvator = Ježíš spasitel lidstva, v tomto znamení z písmene „H“ vystupuje kříž); b) R S (rezidence Žacléř), S I (Societas Iesu = Tovaryšstvo Ježíšovo). Poslední písmeno „I“ je vysekáno a nahrazeno vpravo písmenem „A“, což označuje ves Albendorf (nyní Okrzeszyn). Hraničník s pořadovým číslem 517 byl kdysi osazen přímo na rohu hranic na Bečkovském kopci.

 

129. Socha sv. Antonína - Jawiszów

Pomník se skládá ze soklu, dříku, hlavice a sochy sv. Antonína v dlouhém plášti, který drží dítě – Ježíše. Kromě centrálního motivu na přední straně dříku zdobí památku na levém boku postava sv. Josefa s dítětem - Ježíšem a na pravém boku sv. Anna s dítětem - Pannou Marií. Na bocích soklu vidíme vytesané nádoby s květinami. Německý nápis na přední straně chybí, na zadní straně lze vyčíst kvůli zvětrání kamene jen zbytky (v překladu): Postavena ke cti Boží a všech svatých sedlákem Franzem Brichnerem a jeho manželkou Josephou ... [nečitelné] ... z čp. 14. ... kameník ze Sobiecina.

 

13. Socha sv. Jana Nepomuckého - Horní Staré Město

U Hornoměstského mostu je světec znázorněn v kněžském rouchu, se štólou kolem krku a s biretem na hlavě. Ukazováček pravé ruky, položený na rtech, naznačuje, že se jedná o mučedníka zpovědního tajemství. Na křídlech frontonu byly umístěny dvě sošky andílků, odcizené cca 1997. Nápisy (v překladu): Svatý Jane z Nepomuku, oroduj za nás! Kdo svá ústa a svůj jazyk zachová v mlčení, ochrání před strachem svoji duši. Sirach. V.21.23. Věnoval Johann Rudlof z Horního Starého Města čp. 110 v roce 1885.

 

130. Socha sv. Jana Nepomuckého – Kamienna Góra

Barokní socha je v současné době umístěna na vnější straně presbytáře farního kostela sv. Petra a Pavla v centru města. Obvyklejší stanoviště sochy je u mostu přes řeku nebo potok nebo přímo na mostě. Socha nese jméno donátora a datum jejího vysvěcení: CASPARUS / FRANCISCUS / WINCKLER / ANNO 1723 / D. 23.Junÿ. V překladu: Caspar Franz Winkler, 23. června roku 1723. Hlava světce je nakloněna k levému rameni a v náručí drží kříž s Ukřižovaným.

 
Vytvořeno 21.2.2018 15:27:12 | přečteno 26185x | ernest
 
load