Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Trutnovsko

Vyhledávání:

24. Kříž - Horní Staré Město

Kříž stojí u parkoviště nákupního střediska mezi dvěma stromy. Město Trutnov jej nechalo obnovit v roce 2006 do podoby, kterou bylo možné dle dostupných informací docílit. Prázdná nika byla v roce 2016 doplněna soškou Panny Marie. Nápisová deska vpředu chyběla a není znám její vzhled ani obsah textu. Dochovaný nápis vzadu (v překladu): Zřízen manželi Franzem a Annou Kuhnovými 1888. Autor: J. Kühn, Pecka.

 

25. Křížová cesta - Horní Staré Město

Vedla z Hornoměstské po polní cestě při hranici katastru Horního a Dolního Starého Města až k bývalé svatoanenské kapli pod vrcholkem hře- bene nedaleko Wébrovky. Z původních 14 zastavení se dochovaly jen některé pískovcové podstavce, na nichž byly kdysi upevněny litinové kříže. Jejich podoba zůstala zachována alespoň prostřednictvím nálezu torza jednoho z nich, ale celkové výtvarné řešení jednotlivých zastavení není známo. Křížová cesta postupně zanikla spolu s kaplí po 2. sv. válce.

 

26. Pomník s Nejsvětější Trojicí - Volanov

Stojí v zahradě u přístupové cesty k domu čp. 127. Na čelní straně v mělké nice má pečlivě vypracovaný reliéf Nejsvětější Trojice. Celé průčelí je řešeno oblým empírovým frontonem, osazeným na polosloupech s hlavicemi, zdobenými andílky. Nápisy (v překladu): Tři jsou, osvědčení dávají v nebi: Otec, Slovo a Svatý Duch. Zřízen manželi Franzem a Annou Kühnelovými v roce 1879. Opraven v roce 1903 Franzem a Marií Baudischovými. Anton John, malíř, Hostinné 25/9 čp. 237.

 

27. Mariánský kříž - Volanov

Stojí za plotem v předzahrádce domu čp. 41. Střední část dříku je předsazena a nese poloplastický reliéf P. Marie. Hlavice s římsou je bohatě zdobená osazeními a v průčelí nese volutovou stříšku s lasturou. Horní římsa je zdobena zjednodušeným perlovcem. Nad římsou je uprostřed plastika Beránka Božího ležícího na zapečetěné knize. Nad Beránkem je upevněn kovový praporec. Na obou nárožích jsou ozdobné hlavičky andílků - putti. Kříž je jednoduchý s nápisem INRI. Na kříži je vytesána vcelku kvalitní socha Krista s hlavou skloněnou k pravému rameni. Nápisy (v překladu): Dokonáno jest. Jan 19. 30. Nevíte, že my všichni, kteří ve jménu Krista Ježíše pokřtěni, v Jeho smrt pokřtěni jsme. Řím. 6. 3. Skrze Něho jsme usmířeni. Z vděčnosti postaven manželi Christophem a Elisabeth Baudischovými z Volanova čp. 41 v roce 1847. Opraven 1936. Autor: Josef Kühn z Pecky.

 

28. Kamenný kříž - Volanov

Stojí u domu čp. 65. Sokl svojí vrchní hranou přechází v užší dřík, jehož hlavice má bohatě členěnou římsu se žlábky a oblými osazeními. Na obou předních rozích jsou sošky adorujících andílků a konce ramen kříže zdobí jetelové listy. Nad příčným břevnem je upevněn netradičně řešený pergamen s nápisem IN – RI. Nohy a jedna ruka Krista s celou pravou částí břevna byly v minulosti odlomeny. Nápisy (v překladu): Pochválen buď Ježíš Kristus. Pořízen Josefem, Franziskou a Annou Pauerovými v roce 1891.

 

29. Kříž se svatou Terezií - Volanov

Jednoduchý sokl stojí na dvou pískovcových stupních schodiště. Dřík má na čelní ploše mělkou niku s reliéfem sv. Terezie. Na bocích hlavice jsou dva čtverhranné podstavce, z čel ozdobené květem. Původně zřejmě nesly plastiky adorujících andílků. Nápisy (v překladu): Když nás sužuje žal a bolest, před Tebou pokorně prosíme o pomoc. Pak nás nech, ó Pane, v úzkostných nesnázích útěchu a záchranu spatřit. Pořízen ke slávě Boží Theresií Breiterovou 1874. Opraven 1895.

 

3. Morový sloup - Babí

Jedná se o jednu z vůbec nejstarších volně stojících kamenných památek zmíněných v této brožuře, jak uvádí vytesaný letopočet 1670. Nachází se cca 20 m vlevo od vrcholu stoupání silnice z Lubawky a Žacléře směrem na Trutnov. Ve výklencích vrcholové kapličky byly umístěny obrázky svatých, malované na plechu. Byl postaven údajně dvěma sedláky z Babí, jejichž rodiny byly uchráněny před morovou epidemií. Nápis na dodatečně instalované tabulce v češtině: 1991 / ZRESTAUROVÁNO / NÁKLADEM / BÝVALÝCH / NĚMECKÝCH OBČANŮ / MĚSTA ŽACLÉŘE.

 

30. Mariánský kříž - Volanov

Vpravo na mezi nad polní cestou od bývalé zemědělské usedlosti čp. 4 ve Volanově ve směru pokračování místní cesty Důlská do Židovského dolu stojí nad koncem krátkého schodiště kamenný kříž. Podstavec kříže je sestaven ze tří částí: soklu, dříku a hlavice s římsou. Na čelní ploše soklu je nápis v rámu. Na horní části soklu je oblé zkosení, kterým přechází do užšího dříku. Na dříku podstavce je reliéf Panny Marie s rukama sepjatýma k modlitbě. Rám kolem reliéfu opticky odděluje niku od čelní snížené plochy. V její vrchní části jsou v rozích znázorněny ozdobné látkové drapérie, uprostřed sepnuté rozetou. Pod reliéfem je ozdobný oválný medailon s proplétaným nápisem MARIA. Na rovné horní ploše hlavice je nasazena vysoká pata kříže s jednou dělící oblou římsou. Čelní plocha je také ozdobena rozetou. Jednoduchý kříž s Kristem je obvyklého tvaru, nad plastikou má opět pergamen s nápisem INRI. Nápisy (v překladu): Stůj tiše milý poutníku, hleď, co Ježíš pro tebe učinil. Pohleď na jeho krvavé utrpení, pak jdi a naplň svoji pouť. Pořízen ke cti Boží manželi Franzem a Annou Pohlovými. 1852.

 

31. Kříž - Volanov

Stojící kdysi na rozcestí, má formu kamenného podstavce s litinovým křížem s Kristem. Původní kovový kříž se nedochoval, současný vzhled je z opravy v roce 2012. Tím, že nápisy, vyzývající ke zbožnosti a o donátorech byly nejspíš malované barvou, nevydržely mnohaletý nápor drsných povětrnostních vlivů, které na tomto otevřeném místě panují. Zato se turistům naskýtá krásný výhled ke Krkonoším a na Rýchory. Na spodním bloku v ozdobném rámečku lze vyčíst jen vysekaný letopočet vzniku: A[nno] 1834.

 

32. Kříž s Pannou Marií - Oblanov

Kříž stojí před čp. 1. Nad soklem a dříkem s reliéfem Panny Marie se nachází zdobená hlavice s římsou, Beránkem Božím a torzem kříže s ukřižovaným Kristem. Nápisy (v překladu): Pohleďte na jeho bolesti, jak prolévá svou krev! Hleďte! Jak ze Srdce Ježíšova její poslední kapka vytéká. Trpěl za naše hříchy, nesl všechny naše viny. Nechává nás dojít milosti [odpuštění hříchů], dal nám pokoj a svou slávu. Pořízen Johannem a Elisabeth Thammovými 1869. Obnoven Ignatzem Kühnelem. Au- tor: J. Russ, Pilníkov.

 

33. Kříž – Bojiště u Trutnova

Je sestaven z nízkého soklu, štíhlého dříku a ozdobné hlavice s litinovým křížem s Kristem. Na dříku je na čelní ploše plasticky vyvedený medailon ve tvaru hada zakousnutého do svého ocasu. Uprostřed medailonu jsou stopy po upevnění obrázku světce, malovaného na plechu. Čela hlavice jsou zdobena lunetami s rostlinným motivem, představujícím hrozen vína s listy. Původní liti- nový kříž se nedochoval, současný vzhled pochází z opravy v roce 2010. Nápisy (v překladu): Dílo dne teď dospělo ke konci, a Ježíš pravil: Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. Dokonáno jest. Johann Menzel 1853.

 

34. Pomník sv. Floriána - Bojiště u Trutnova

Stojí před domem čp. 89. Pískovcový pomník má zajímavý tvar pravidelného jehlanu, jehož vrchní část je ozdobena římsou. Na čelní ploše je v mělké nice vysekán reliéf sv. Floriána v rokokovém stylu, práce se však vyznačuje naivním ztvárněním. Na horní ploše je osazen kovový křížek. Na reliéfu je možné nalézt stopy po polychromii. Současná podoba a umístění jsou výsledkem opravy v roce 2011. Nápis vzadu: 1852. Na pomníku mohly být další nápisy malované barvou, které se nedochovaly.

 
Vytvořeno 21.2.2018 15:27:12 | přečteno 26185x | ernest
 
load