Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Trutnovsko

Vyhledávání:

57. Kříž s Pannou Marií – Starý Rokytník

Kříž stojí mimo intravilán v sousedství předchozího pomníku. Vede k němu pět schodů. Modlící se Pannu Marii v mělké nice na čelní straně dříku charakterizují dlouhé vlasy a dlouhý šat s drapérií. Další ozdobou jsou ratolesti, girlanda a růžice, po stranách stylizované květy. Litinový kříž s Ukřižovaným se nedochoval, současný pochází z opravy městem Trutnov v roce 2016. Nápisy (v překladu): Skrze jeho drahou krev jste vykoupeni. 1. Petr. 1.18.

 

58. Kříž s Pannou Marií – Starý Rokytník

Kříž stojí u odbočky naučné stezky proti čp. 22 a patřil k nyní již zbourané zemědělské usedlosti čp. 38. Na dříku je v mělkém pozlaceném reliéfu vyobrazena Panna Marie a po stranách na volně stojících sloupech byly původně sochy svatého Františka Xaverského s křížem, kněze a mučedníka, a svaté Františky Římské, řeholnice s košíkem úrody. Dnešní odlišná podoba těchto sloupů pochází z opravy v roce 1994. Mezi potomky Gubových se dodnes tradují události z války 1866, které se odehrály mimo jiné hned za jejich domem, a také, že se obyvatelé domu ze strachu schovali ve sklepě. Zážitek z války se projevil i v nápisu vzadu na kříži a na věnování pomníku k vojenskému hrobu, kam po bitvě 27. června 1866 museli pohřbívat padlé vojáky, ležící na jejich pozemcích. Nápisy na kříži a na sloupech (v překladu): Pohleď člověče, jak Kristus pro tebe umírá a láskou ti spásu získává. Važ si této lásky, toť je to, co od tebe žádá. Zřídili Franz a Franciska Gubovi 1867. Budováno v tom roce, kdy naše vlast Prusy pronásledována byla. Autor: J. Wagner, Dvůr Králové, 1866. Renov. 1931. Obnovili sourozenci Wals- chovi 1994. Sv. Františku, ty v Kristu statečný hrdino, křtil jsi daleko v Africe divoký svět. Sv. Františko, vezmi ode mne, co zde mám, [dál nečitelné, mohlo by se jednat například o tento text:] ze srdce a duše tento milodar.

 

59. Socha svatého Josefa – Starý Rokytník

Jedná se o jednu z nejhodnotnějších drobných památek na území města mimo souvisle zastavěné území. Nachází se u polní cesty z intravilánu Rokytníku ve směru na Písčitou výšinu, kde málo užívaná cesta pokračuje do místní části Bohuslavic nad Úpou. Dle soupisu božích muk z 6. srpna 1837 pochází výslovně z roku 1740 (ve slově „ERBAVET“ dnes není „V“ provedeno jako „5“). Socha je od roku 1992 zapsanou kulturní památkou. Na polygonální šestiúhelníkové základně stojí hladký sokl. Předsazené průčelí dříku je zvýrazněno oválně zdobenou kartuší ukončenou listovými střapci ve vertikální ose. V kartuši a vzadu jsou nápisy (v překladu): Tuto sochu postavil svému, Bohu věrnému patronovi Joseph Flegel, kantor z Rokytníku. Renovováno mysliveckým výborem Starý Rokytník v r. 1931. Donátor byl vůbec prvním učitelem ve vsi, která tehdy patřila do jezuitského panství Žireč. Dřík je ukončen profilovanou plochou římsou. V horní partii dominuje dynamická postava svatého Josefa na oblacích s dvěma hlavičkami andílků s křidélky a drží v náručí Ježíška. Hlavní postava v životní velikosti je oděna do bohatě rozevláté drapérie přehozené přes ramena a s hlavou nakloněnou k Ježíškovi. Použitý kvalitní pískovec pochází zřejmě z nedalekých Čížkových kamenů. V reliéfu lze nalézt stopy polychromie, která byla dle archivních pramenů obnovována v roce 1834, ale do dnešní doby se bohužel nedochovala. Socha byla po úmyslném rozvalení sestavena v roce 1985 a vandalsky poškozena znovu v polovině 90. let 20. stol. Při poslední opravě v roce 2012 byl okolo pomníku nově osazen dřevěný plůtek do šesti původních pískovcových kvádrových sloupků s hranolovým ukončením.

 

6. Kříž se sv. Josefem a sv. Antonínem - Babí

Stojí cca 160 m od předchozího kříže. Rostlinné ornamenty zdobí sokl a čelní stranu dříku, kde dominují reliéfy znázorňující sv. Josefa a sv. Antonína Paduánského. Oba světci drží v rukou lilie, symbolizující čistotu. Postavy působí poněkud schematicky. Na přelomu roku 2002-03 provedlo město Trutnov rozsáhlou obnovu. Nápisy (v pře- kladu): Uzři člověče, co Beránek Boží udělal pro tebe na kříže kmeni. Roku 1823. Sv. Antonín. Sv. Josef.

 

60. Kříž s Ukřižovaným – Starý Rokytník

Stojí před vstupem na hřbitov. Na jednoduchém soklu jsou vytesány iniciály B H I [Johann] K [Kühnel] (donátor), kde písmeno „I“ spíše značí „J“, a letopočet 1812, který odpovídá klasicistnímu stylu celkového provedení. Na dříku v ozdobné kartuši, orámované zlacením, čteme (v překladu) nesouměrně vysekaný nápis: Všichni, kteří procházíte kolem, pohleďte, zda nějaká bolest je ke cti nad bolest moji. Na pískovcovém kříži je upevněn litinový Kristus, z čehož lze odvodit, že s vysokou pravděpodobností není původní, neboť typově pochází z konce 19. století. Kříž byl městem Trutnov v letech 2015-2016 opraven a dostal dřevěné oplocení.

 

61. Socha sv. Jana Nepomuckého – Starý Rokytník

Je to další kvalitní řemeslná práce v bývalé samo statné obci, která se může chlubit původem kamenických rodů Pacáků (Patzaků), kteří působili na zakázkách jezuitů v 18. století v Žirči, Žacléři, Luži-Košumberku, Moravské Třebové, a Rind(t)ů, činných v 19. a 20. sto- letí. Na podstavci s nápisem v kartuši je osazen dřík s mělkým reliéfem svržení sv. Jana zbrojnoši do Vltavy. Hlavice s oblou římsou přechází v užší podstavec sochy světce, držícího v náručí kříž. Současný vzhled pochází z opravy v roce 2010. Nápis (v překladu): Johann Ludwig, láník, a manželka vztyčili [sochu] k poctě Jana Nepomuckého, což dle chronogramu včetně „W“ udává letopočet 1812. Rok stavby potvr- zují také archiválie, přičemž Johann Ludwig z čp. 137 nebyl (celo)láník, nýbrž jen pololáník a jeho choť se jmenovala Clara.

 

62. Dřevěný kříž – Starý Rokytník

Stojí u bývalé úvozové cesty, vedoucí ze Starého do Nového Rokytníku. Jeho současné umístění je výsledkem jednání s majiteli pozemků a neodpovídá historicky původnímu místu, které se nacházelo o 100 m severněji, čili dnes uprostřed scelených lánů. Kříž byl obnoven v roce 2016 na základě historické fotografie. Místo obvyklé podoby s Ukřižovaným byl na něm upevněn obraz malovaný na plechu, představující výjev Kalvárie, jehož předlohou byl oltářní obraz v kostele sv. Jana na ulici Praterstraße ve Vídni od prof. Leopolda Schulze. Kříž je památný také tím, že u něho, dle na něm připevněné informační tabulky, stála a na pruské vojsko ukryté ve vesnici střílela 2 rakouská děla oddílu prince Rohana v den bitvy u Trutnova odpoledne 27.6.1866.

 

63. Kříž s Nejsvětější Trojicí – Starý Rokytník

Památkové chráněný pomník u čp. 112. stojí na kamenné terase se stopami po kovaném oplocení a skládá se ze dvou sloupků s anděly, z nichž pravý schází, a štíhlého dříku s reliéfem P. Marie. Nad ním je hlavice s oblou římsou a reliéfem anděla, která tvoří podstavu sousoší Nejsvětější Trojice, neboli Boha Otce (vpravo), Syna (vlevo) a Ducha Svatého (uprostřed na oblaku, z něhož vyrůstá kříž). Nápis je obtížně čitelný (v překladu): Ke cti Nejsvětější Trojice nechali tuto sochu postavit Franz Richter a Anna Rosalia v roce [?] 1802.

 

64. Kříž s Pietou a sv. Františkem – Starý Rokytník

Stojí před čp. 176 v kovaném oplocení. Kromě sousoší Piety ve vrcholové části pomníku je na čele vytesán sv. František v mělké orámované nice a pod ní dominuje planoucí srdce s trnovou korunou. Sokl je vlivem povětrnosti zvětralý. Nápisy (v překladu): Všichni, kteří procházíte kolem, po- hleďte, zda nějaká bolest se rovná mojí. Pláč Jerem. 1.12. Tuto sochu postavili Franz Rindt, sedlák, se svojí manželkou Veronikou v roce 1861. Zhotoven Josefem Kühnem z Pecky. Opraven 1931.

 

65. Podstavec sochy Panny Marie – Starý Rokytník

U cesty k zaniklé zemědělské usedlosti vpravo od silnice ve směru na Radeč stojí nízký pískovcový podstavec zakončený římsou, na níž byla v čele upevněna lucerna. Na vrchu podstavce stávala původně socha Panny Marie, o čemž nás ne- přímo informuje obtížně čitelný nápis, vysekaný na odsazené a mírně šikmé ploše (v překladu): V nejprudším boji pozemského žití, když ztracen pláčeš, po lidské pomoci voláš, myslíš, že samotné nebe je uzavřené, pln víry vyslov: Maria pomoz!

 

66. Mariánský kříž – Starý Rokytník

Kříž stojí vlevo nad polní cestou ze Starého Rokytníku do Adamova. Byl sem přemístěn před přibližně 30 lety vlastníkem nedalekého domku, který ho kdesi nalezl rozvalený v silničním příkopě. Údaje o vzniku a původu byly zřejmě uvedeny na soklu, který se nedochoval. Na čelní straně dříku v mělké nice s gotickým žebrovím vidíme reliéf Panny Marie. Pomníku schází podstavec a rovněž kovový kříž s Kristem není původní. Nápisy (v překladu): Ježíš, ukřižovaný, oběť lásky. Autor: J. Russ, Pilníkov.

 

67. Mariánský kříž - Rubínovice

Stojí v polích za čp. 193. Na dříku má vytesán reliéf P. Marie, římsu zdobí dva adorující andělé, mezi nimiž spí Beránek Boží na zapečetěné Knize života. U kříže se v r. 1866 bojovalo, je poznamenán výstřely z pušek. Nápisy (v překladu): Pochválen buď Ježíš Kristus. Pohleď, ó člověče, jak Kristus pro tebe umírá a láskou ti spásu získává. Važ si této lásky, to je to, co On od tebe žádá. Zhotoven Josefem Kühnem z Pecky. Tuto sochu postavili manželé Vincenz a Karolina Kammelovi z čp. 1 v roce 1865. Kříž byl poprvé fotograficky zdokumentován již v září 1866, po pravé straně byl tehdy dobře patrný čerstvě zaházený hromadný hrob pruských vojáků, ozdobený věnci.

 
Vytvořeno 21.2.2018 15:27:12 | přečteno 26185x | ernest
 
load