Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Trutnovsko

Vyhledávání:

68. Kříž s Pietou – Buhuslavice u Trutnova

Je částečně zasypán v náspu hlavní silnice před mostem přes Úpu ve směru z Trutnova. Skládá se ze 3 částí: dříku s římsou, podstavy kříže se sousoším Piety a prostého betonového kříže. Ten je v současné době značně erodován a pochází až z opravy v polovině 80. let 20. století, kterou realizoval z vlastní iniciativy pan Miroslav Mědílek. Lze odhadovat, že i současná žulová nápisní deska není původní, ale je kopií mramorové, která v době opravy byla poškozená. Starší podoba pomníku není známa, ale svým tvarem odpovídá obdobným křížům budovaným kolem 20. let 20. století. Nápisy (v překladu): Matko Ježíšova, vtiskni rány, které Tvůj Syn utrpěl na kříži, hloub do mé duše. Zdrávas Maria!

 

69. Socha Panny Marie - Bezděkov

Je památkově chráněná a stojí vlevo u cesty nad čp. 98. Na nízkém soklu je upevněn vzhůru se zužující oblý dřík s černě podbarvenou orámovanou nápisní plochou s vyzlaceným latinským textem. Na hlavici s odstupňovaně osazenou římsou stojí nízký podstavec sochy Panny Marie s Ježíškem v náručí. Použitý kámen se vyznačuje kvalitou a tvrdostí, takže se prošlá staletí na tomto sochařském díle výrazně neprojevila. Traduje se, že se donátor zachránil šťastným útěkem před pruskými vojáky, kteří zde slídili, a z vděku pak osadil tuto sochu. Nápisy (v přibližném překladu): K poctě nevinné neposkvrněné Panny Marie z bohabojné oddanosti zřídil Johann Georg Casper, celoláník z Chvalče 1766.

 

7. Pomník s reliéfem - Babí

Pomník stojí u stejné cesty jako předchozí a patřil k domu čp. 34. Původní nedochovaný kovový kříž v horní části pomníku byl nahrazen pískovcovým. Na reliéfu je podobizna mladé ženy líbající malé dítě. Tváře dvojice doplňují andělská křidélka a v pozadí výjevu je naznačen vějíř světelných paprsků. Na nedochované nápisové desce byl záznam o úmrtí mladé matky a jejího dítěte. Žena zemřela krátce po porodu a dítě ji brzy následovalo. Pomník byl postaven 1901 nákladem rodiny Demuthovy.

 

70. Kříž se svatým Františkem - Bezděkov

Stojí u čp. 102. V roce 2012 byl opraven a přesunut na současné místo z předzahrádky. Jednoduchý po- mník má v hlubší nice na dříku sochu sv. Františka, jemuž chyběla hlava a musela být domodelována. S ohledem na to, že není znám text na chybějící nápisové desce, nebyla doplněna. Jedinými za- chovanými údaji jsou tak příjmení tvůrce Botha vpředu vpravo dole a letopočet vzniku 1919 vzadu. Oblouk niky zdobí střídající se motivy růží a trní. Kříž vykazuje znaky sériové výroby.

 

71. Kříž s oplůtkem - Bezděkov

Stojí vlevo na kopci za čp. 102 na krásném místě s rozhledem. Jedná se o lidovou práci místního kameníka, který své jméno na díla neuváděl. Jako materiál používal hrubozrnný načervenalý pískovec. Nápis o donátorech vysekal volně z ruky bez šablon, ve zkratce „IHS“ zaměnil písmena. Původní litinový kříž se nedochoval, tento pochází, spolu s oplocením, z opravy v roce 2012. Nápisy (v překladu): SHI. Pochválen buď Ježíš Kristus. Pořízen Johannem a Reginou Schreiberovými v roce 1866.

 

72. Socha Panny Marie Lurdské s oplůtkem – Lhota u Trutnova

Stojí u hlavní cesty za čp. 53. Podstavec je řemeslně zpracován, zdoben bosáží a na jeho čele jsou novodobě umístěny dva zasklené obrázky. Kult Panny Marie Lurdské má původ v roce 1858, kdy se údajně 14leté Bernadettě Soubirous z francouzských Lurd zjevovala od března do června Panna Marie, se kterou hovořila. Kult se pak rychle rozšířil po celé Evropě. Nápisová deska chybí, vzadu je uvedeno (v překladu): Zřízena v roce 1904 Robertem a Annou Hartelovými ve Lhotě.

 

73. Kříž s Pannou Marií – Lhota u Trutnova

Pomník se schodištěm a zbytkem oplocení stojí ve svahu u cesty před čp. 41. Na dříku v nice spočívá Panna Marie se sepjatýma rukama. V oblouku římsy nad nikou je vytesán monogram MARIA. Kříž na rozměrné hlavici a s ozdobně řešenými konci ramen má sošku Ukřižovaného netypicky z litiny. Nápisy (v překladu): Smrt a svět musejí podlehnout, kříž nad oběma zvítězí. Samý pokoj a požehnání rozkvete těm, kteří ve víře před ním pokleknou. Zřízen Johannem a Theresií Lehnertovými ze Lhoty čp. 41 v roce 1881.

 

74. Torzo kříže – Poříčí u Trutnova

Pískovcový osmiboký sloup stojí na terase jižně nad Poříčím, vlevo od ulice Vysoká Stráň. Ze starých map vyplývá, že se jedná o podstavec kříže. Typově totožný kříž se nachází vedle lesní cesty v lokalitě Kamenec za zaniklou samotou Hainhof na hranicí katastrů Stříteže a Horních Starých Buků. Jeho současná podoba je výsledkem opravy v roce 2007 a jedná se o rekonstrukci pravděpodobného vzhledu. Na dřevěném kříži ovšem schází tělo Krista, které bývalo provedené buď jako dřevořezba, nebo malované na plechu. Lze však připustit, že na poříčském pylonu mohl být upevněn také jen vhodně velký litinový kříž s Kristem. Vzhledem k absenci pamětníků či fotodokumentace se původní podobu nedozvíme. V nedávné době byl sloup doplněn malým kamenným křížkem.

 

75. Litinový kříž – Poříčí u Trutnova

U křižovatky ulic Ječná a Náchodská stojí litinový kříž. Podstavec má sestaven ze dvou pískovcových dílů, kdy na spodní čtvercové základně leží osmiboký blok kamene. Tvarově členěný litinový dřík pomníku je provedený jako dutý, je sestaven z dílů upevněných k sobě navzájem šrouby. Nahoře je ukončen hlavicí, z níž vystupuje plochý kříž lemovaný po obvodě plastickou bordurou. U konců břevna je plocha kříže zdobena plasticky řešenými listy a uprostřed na křížení jsou vymodelovány paprsky svatozáře. Na kříži je upevněn kovový pozlacený Kristus a nad ním pozlacená tabulka s nápisem INRI. Po lucerně zůstal pouze držák. Po- mník je typickým sériovým výrobkem vyspělého slévárenství druhé poloviny 19. století. Je znám ještě další totožný exemplář, který byl vyroben v roce 1878 a stojí u kostela sv. Michaela v Rokytnici n. Jizerou.

 

76. Kříž u bývalé cesty – Poříčí u Trutnova

Stojí vedle hřbitova z prusko-rakouské války 1866 u zaniklé cesty z Poříčí do Trutnova. Na kamenném podstavci kromě datace není viditelný žádný další nápis. Jako jeden z mála se dochoval i původ- ní litinový kříž. Bratři Georg, Peter a Clemens Walzelovi vlastnili od roku 1845 zdejší Běličský dvůr a 1851 postavili přádelnu lnu, která 1856 zaměstnávala již 150 dělníků. Nápis (v překladu): Pořízen Georgem a Clemensem Walzelovými 1853.

 

77. Mariánský kříž – Poříčí u Trutnova

Je v současné době neúplný, na vrchu schází kamenný kříž s Kristem. V přední nice vidíme po- škozený reliéf Panny Marie, v bočních nikách jsou vlevo sv. František Xaverský a vpravo sv. Ignác. Nápisy (v překladu): Kdo by při tak trpkých mukách neměl ronit slzy soucitu, kdo by nepocítil její úzkost? Kdo by se nevcítil bez mrazení do smutku osiřelé matky nad smrtí jejího syna? Donátor Franz Menzel. Obnovila Franziska … [nečitelné] z Voletin. František Xaverský. Sv. Ignác. Autor: Joh. Russ, Pilníkov.

 

78. Dřevěný kříž s Ukřižovaným - Kryblice

Do publikace jsme zařadili také dřevěný kříž s plechovým Ukřižovaným, kterých bývalo nejen na Trutnovsku v minulých dvou stoletích daleko víc, ale vlivem povětrnostních podmínek rychle podléhaly zkáze. Město Trutnov se rozhodlo jeden takový kříž 2015 obnovit na kraji lesa nad ulicí Ke Kříži, kde je i altán s ohništěm. Kříž s Ukřižovaným je zde doložen již na mapě stabilního katastru z roku 1841 a na fotografii z období před 2. světovou válkou.

 
Vytvořeno 21.2.2018 15:27:12 | přečteno 26185x | ernest
 
load