Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Trutnovsko

Vyhledávání:

11. Sousoší Nejsvětější Trojice – Horní Staré Město

V empírovém slohu pojatý pomník tvoří podstavec pro sousoší Nejsvětější Trojice, v nice mezi sloupovím byl původně vymalován obraz s Pannou Marií a sv. Antonínem, držícím v náručí žehnajícího Ježíška. Hlavní římsu trojúhelníkového tvaru zdobí hlavičky andílků. Sedící stařec, symbolizující Boha Otce, svěřuje vládu nad světem Synovi – Zmrtvýchvstalému Kristu, s křížem opřeným o rameno a s chodidlem na zeměkouli. Nad oběma je znázorněn Duch Svatý jako holubice. Nápisy (v překladu): Tři jsou, kteří vydávají svědectví v Nebi: Otec, Slovo a Sv. Duch a tito tři jsou Jed- no. 1. Janův 5. 8. Nejsvětější Trojice, Trojjediný Bože, smiluj se nad námi! Zřízen manželi Antonem a Marií Erbenovými, Kalná Voda čp. 109 v roce 1891. Autor: J. Kühn, Pecka.

 

110. Jednoduchý kříž - Libeč

Během přípravy brožury při identifikací památek v terénu byl v roce 2017 v rumišti před čp. 39 nalezen již mnoho let povalený podstavec kříže, předtím známý jen z podrobných map. V průběhu léta se ho podařilo opravit a znovu instalovat na pozemku města u hlavní cesty. Na kříži byly kdysi nejspíš jen malované nápisy, které již dávno vzaly za své, a tak nelze o něm uvést nic bližšího, než to, že pochází nejspíše z poloviny 19. stol. Při opravě dostal litinový kříž s Kristem.

 

111. Torzo kříže s Pannou Marií - Libeč

Nachází se v zahrádce před dřevěným srubem na konci Libče. Jedná se pravděpodobně o za- chráněné a přenesené torzo kříže od nedalekého čp. 32. Na původním místě zůstal zarostlý v křoví asi jen základ. Z pomníku je zřejmě zachována pouze tato střední část s reliéfem Panny Marie v nice orámované oblým výžlabkem a drážkou. Nápisy: Pochválen buď Ježíš Kristus. Pořízen Vin- cenzem Franzem v roce 1891. Autor: F. Špatenka v Trutnově.

 

112. Kříž s reliéfem - Libeč

Neúplný kříž se nachází za č. ev. 8. Střední část je širší než podstavec a byla sem umístěna dodatečně. Nese reliéf, snad sv. Františka, který je velmi poškozen. Podstavec je zde na původním místě, což lze ověřit ze starých map. Nad pomníkem je novodobá stříška s taškovou krytinou, která zároveň tvoří ptačí budku. Nápis na podstavci (v překladu): Klaníme se Ti ó Pane Ježíši Kriste a velebíme Tě, neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět. Nápis na dříku (v překladu): Pořízen Franzem a Annou Franzovými v roce 1891.

 

113. Pieta – Zlatá Olešnice

Stojí poněkud stranou hlavní silnice u čp. 18. Je zarostlá v zeleni a přístup je k ní obtížný. Po stranách dříku jsou v nikách reliéfy sv. Františka a sv. Tekly. Nápisy (v překladu): Ó Bolestná matko Boží, v tvém klíně matky odpočívá studená mrtvola nejlepšího Syna, zalitá proudem tvých slz! Ó milostiplná, slyš můj nářek a dej, ať po posledním boji odpočinu si z pozemského žalu v klínu milosrdenství! Sv. Tekla. Sv. František Xaverský. Pořízena ... [? nečitelné] ... Franzem a Theklou Ho- fmannovými, 1874.

 

114. Socha Panny Marie s Ježíškem – Zlatá Olešnice

Umělecky hodnotně zpracovaná socha Královny nebes stojí u hlavní silnice, která prochází obcí. Panna Marie v dlouhém nařaseném šatu a s korunou na hlavě hledí na Ježíška, kterého drží v rukou. Nápisy (v překladu): Zdrávas ty Královno! Kvete z květin jedna na věčně zeleném palouku, jako tato nekvete žádná, dokud bude obloha modrá. Své předčasně zemřelé choti Karolině věnoval Johann Hilbert čp. 23, 1901. Autor: J. Zeipelt, Trutnov.

 

115. Mariánský kříž s oplůtkem – Zlatá Olešnice

Skládá se ze soklu, dříku (vpředu s ústředním nápisem) a vlastního pískovcového kříže s Ukřižovaným. Kříž je na jednom místě značně poškozený, avšak celkově velice zvětralý a vyžaduje opravu. Nápisy (v překladu): Tento pomník byl zřízen z vděčnosti na vzpomínky z dětství na nezapomenutelnou matku Karolinu Seidel, majitelku hospodářství ve Zlaté Olešnici čp. 87. Ať jí to přispěje k jejímu klidu duše. Pozůstalí. Autor: Jos. Jireček, sochař v Hořicích.

 

116. Socha sv. Jana Nepomuckého – Bernartice u Trutnova

Před vybudováním císařské silnice poč. 19. stol. musela stát u mostku mezi čp. 1 a 2, pak byla pře- místěna na nový kamenný most císařské silnice u soutoku s Dlouhou vodou, kde byla při dopravní nehodě (kolem 1963) přívěsem traktoru shozena do vody. Nato byla uskladněna do kůlny farního úřadu, upadla v zapomnění a po znovuobjevení počátkem 90tých let restaurována a osazena na nynější místo. Nápisy (v překladu): Svatý Jane, mlčící ústa, oroduj za nás nyní a napořád. Rok 1767.

 

117. Mariánský kříž – Bernartice u Trutnova

Kolem roku 2007 byl přenesen na náklady obce na nynější místo a restaurován. Skládá se z přístupových schodů, soklu, dříku, hlavice a původního vrcholového kovového kříže s pozlaceným Kristem a Pannou Marií. Nápisy (v překladu): Sv. Marie. Pohleď člověče, jak Kristus pro tebe umírá a láskou ti spásu získává. Važ si této lásky, toť je to, co od tebe žádá. Sv. Josef. Sv. Barbora. Pořízen k poctě Boží Josefem a Marií Schmidtovými v roce 1867.

 

118. Smírčí kříž – Bernartice u Trutnova

Stojí v centru obce na kostelním návrší. Jedná se o tesaný kříž z hrubozrnného pískovce místního původu, který vyčnívá ze země do výšky cca 75 cm. Rozpětí ramen je rovněž cca 75 cm, korpus je cca 25 cm silný. Je bez jakýchkoliv ozdob či znázorněného vražedného nástroje. Byl znovu objeven ve 20tých letech minulého století při terénních úpravách kostelního návrší, vyzdvižen a osazen na nynější místo. Přesné místo nálezu není známé, mohlo se však lišit od nynějšího stanoviště nejvýše 20 m.

 

119. Pieta – Bernartice u Trutnova

Již v záznamech z 19. století se o ní píše jako o cenné a velice kvalitní umělecké památce. Někdy bývala statue označovaná jako socha Bolestné Matky Boží. Je provedena z hrubozrnného pískovce. V textu uvádíme původní převážně malované nápisy dle stavu z 30tých let 19. století, přičemž jsou nyní poněkud odchylné nebo chybějí. V překladu – na dříku vpředu: Mariino milující srdce poukazuje na matčinu bolest; vlevo: Hleďte, to bolest, jako by od meče, Vyvolené bokem prochází. Koho Ježíš miluje, tomu posílá utrpení a vede ho k věčným radostem; vzadu: Modli se tu za své hříchy ve prospěch Matky Boží dnes a po všechny časy. Pořízena léta Páně 1736 [1729?]. Renovována roku 1831; vpravo: Ó vy všichni, kteří jdete kolem, pohleďte, zda nějaká bolest se rovná té mé.

 

12. Kříž s Pannou Marií Milosrdnou - Horní Staré Město

Na bohatě zdobeném kříži, který zřídil majitel hamerského dvora na své louce, je na čelní straně v rokajové kartuši reliéf modlící se Panny Marie. Nápisy nyní vpředu (v překladu): Ó, Matko Milosrdenství, přijdi mi ku pomoci v posledním tažení. Ještě na kříži jsi se modlil za své nepřátele: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Zřízen v roce 1803 Josephem Illnerem. Nyní vzadu (ne zcela čitelně): Pochválen buď Ježíš Kristus! Křesťane, neprocházej [nadarmo] kolem tohoto kříže, vždyť já jsem tvůj Vykupitel a Spasitel. Opravil Franz Illner 1849.

 
Vytvořeno 21.2.2018 15:27:12 | přečteno 26185x | ernest
 
load