Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Trutnovsko

Vyhledávání:

1. Pomník se sv. Antonínem - Babí

Jedná se o jednoduchou drobnou stavbu bez nápisů, původně s hrubou omítkou. Stojí při silnici č. II/300 ve směru od Žacléře do Trutnova před vrcholem stoupání přes hřeben nad Babím přibližně 200 metrů po pravé straně v mírné zatáčce. Pískovcová stříška ani obraz sv. Antonína Paduánského v mělké nice se nezachovaly. Podle zápisu v kronice obce Babí měla památka vzniknout po roce 1870 nákladem rodiny Fiedlerovy z čp. 72.

 

10. Kříž se sv. Antonínem a sv. Annou - Babí

Sokl je nahoře ukončen obloukem a výžlabkem. Na přední straně dříku je okrouhlá nika s reliéfem sv. Anny a sv. Antonína Paduánského na oblakovém podnoží. Matka Panny Marie je znázorněna v roli učitelky, v levé ruce drží otevřenou knihu a pravou paží objímá děvčátko – Pannu Marii. Na dříku je upevněna hlavice se stříškou, zdobená románskými oblouky a nad nimi symbolem Trojjediného Boha. Zároveň tvoří patu štíhlého kříže, u níž jsou dvě hlavičky andílků. Původní kříž se sochou Krista sekanou z kamene se nedochoval, současná podoba pochází z opravy v roce 2015. Nápisy (v překladu): Smrt a svět musí podlehnout, kříž nad oběma zvítězí: Sláva a požehnání vzejde všem, kteří před ním ve víře pokleknou. Postaven v r. 1877 Antonem a Annou Altmannovými.

 

100. Torzo kříže - Debrné

Při příjezdu po asfaltové cestě do bývalé obce, zmiňované již k roku 1260, stojí od opravy v roce 2017 přenesený pískovcový sokl, na kterém můžeme číst (v překladu): Pořízen Franzem Fleischerem roku MDCCCLVI [1856]. Donátor bydlel tehdy v domě čp. 40 a jako většina dalších větších sedláků obhospodařoval lán, který se táhl od Debrnského potoka po hranice katastru se Zlatou Olešnicí. Sokl byl původně součástí podstavce pod litinovým křížem a stával uprostřed obce v místě, které je nyní nepřístupné.

 

101. Kříž s Pannou Marií - Debrné

Kříž s reliéfem Panny Marie byl při opravě v létě 2017 přesunut z pozemku, sevřeného rozcestím, kde hrozilo jeho zřícení. Současně k němu bylo znovu obnoveno odcizené schodiště. Předchozí oprava provedena v roce 1996 na náklady německého rodáka Gottfrieda Franze, který je příbuzný donátorů z roku 1890. Při ní dostal pomník nový kříž, na němž již schází socha Krista. Nápisy (v překladu): Pochválen buď Ježíš Kristus. Pořízen Karlem a Marianou Demuthovými v roce 1890. Autor F. Špatenka, Trutnov.

 

102. Zastavení křížové cesty - Debrné

Na území města jsou známy jen 3 křížové cesty, z nichž dvě jsme již popsali. Třetí vedla podél přístupové cesty z Voletin, poté dolní částí obce a dál vzhůru strání mimo zástavbu mezi Debrným a Zlatou Olešnicí na vrchol kopce, který se dnes jmenuje Hony – v 19. století Kreuzweg. Zastavení je datováno MDCCCXXXVII [1837] a tvoří ho štíhlý kamenný sloup s hlavicí ve tvaru kapličky, v jejíchž výklencích byly upevněny na plechu malované obrázky. Vrcholek památky zdobí kovaný kříž.

 

103. Kříž u pramene - Debrné

Jak vyplývá ze starých map, stával tento kříž na rozcestí, které se zánikem obce zmizelo, takže se nyní nachází na mezi uprostřed oplocených pastvin. Podstavec tvoří dva kamenné kvádry odstupňované velikosti, na nichž spočívá štíhlý jehlancový dřík s ozdobnou římsou. Nahoře je upevněn litinový kříž s Kristem, doplněný plechovou svatozáří. Přední a zadní strana dříku nese stopy po upevnění na plechu malovaných náboženských obrázků. Před opravou obtížně čitelné texty na bocích byly s velkou pravděpodobností inspirovány soudobou modlitební knížkou, text vpředu dole informuje o vzniku památky (v překladu): Křesťane, neprocházej nečinně kolem tohoto kříže, neboť je to i tvůj Spasitel a Vykupitel! AZCZO [?] Pohleď na svého Spasitele! Pokud se tvé srdce vzpírá, aby odpustilo Tvým nepřátelům, pak pamatuj, co On učinil. Je-li ti zatěžko plnit své povinnosti dle vůle Boží, tak pamatuj: Ježíš ti říká: Vezmi svůj kříž a následuj mne! Věnován Johannem Fleischerem, sedlákem z Debrného čp. 31 v roce Páně 1840.

 

104. Winklerův kříž - Debrné

Boží muka, nyní bez jakéhokoliv nápisu, stojí blízko hranic s Polskem. Jsou vytesána z jednoho kusu pískovce a sokl tvoří masivní kamenná deska. Dřík i hlavice jsou profilované, jedinou ozdobou je na přední straně stylizovaný květ. Ve výklenku chybí nápisová deska nebo obraz svatého na plechu. Litinový kříž s Kristem pochází z opravy v roce 2017. Označení kříže nejspíše souvisí s někdejšími majiteli pozemků. Příslušníci rozvětveného rodu Winklerů žili a žijí v Bernarticích, odkud se sňatkem dostali také do Debrného.

 

105. Kříž před kaplí - Debrné

U zbořené kaple sv. Jana Křtitele v někdejší obci stával kříž, doložený na fotografii ze 70tých let minulého století. Na podstavci, s nápisem na čelní ploše, byl upevněn dřík se šachovnicovitě zdobenými bočními plochami a s reliéfem P. Marie v mělké nice. Vysoká hlavice se symbolem Božího oka nesla litinový kříž s Kristem. Pomník byl po zboření kaple vyzvednut z trosek bývalým obyvatelem obce. Nápisy (v překladu): Sláva Bohu jedinému! 1855; vzadu: Pořízen Karlem Fleischerem a jeho manželkou v čp. 75, 1855; na soklu: G. B. V. Andreas Staude. V příjmení kameníka jsou písmena „S“ a „T“ psána přes sebe jako na hraničních kamenech města Trutnova a písmena „d“ jsou vícekrát chybně zaměněna za “b“ a naopak – viz č. 45 ve Stříteži. Oba díly pomníku byly v roce 2017 městem převzaty a použity k jeho obnově na původním místě. Litinový kříž není původní. Při obnově se na schodišťovém stupni objevil černou barvou napsaný letopočet 1909 a iniciály J. W., což souvisí s dřívější opravou.

 

106. Socha Panny Marie Růžencové - Libeč

Socha se nachází naproti čp. 51. Stojí na stupňovitém podstavci se širokým soklem. Na spodní části jsou boky ozdobeny opěrami s volutovým ornamentem, kterými je opticky doladěn rozměrový rozdíl vůči soklu. Střední část podstavce je nahoře ukončena římsou plnící funkci stříšky. Sokl je nízký, tvořený třemi stupni. Pomník je obklopen kovaným plůtkem s vrátky. Celý objekt stojí ve svahu na mohutném betonovém základu, který dorovnává rozdíl výšek terénu vůči silnici. Provedení základu je neestetické a nešetrné vůči charakteru pomníku přiznáním betonu na povrchu a pochází nejspíš z poválečné doby. Socha Panny Marie je provedena v duchu Lurdského zjevení, s růžencem v ruce. Velikost sochy je téměř realistická. Hlavní nápis inspirován chvalozpěvem Panny Marie od sv. Kazimíra, kralevice polského (v pře- kladu): Vznešená všem nebeským hlaholím, jsi požehnaná Panno ty, skrz Tebe na- lezli vyhnanci vysvobození a klid nebeský. Ó, dej, abychom zasvětili naše žití Synovi Tvému. Abychom zdědili, když zemřeme, Jeho nebes nejhojnější odměnu. Věnovali Johann a Johanna Schmidtovi 1892. Autor: J. Kühn, Pecka.

 

107. Kalvárie - Libeč

Stojí pod zemědělskou usedlostí čp. 5 mezi dvěma zeravy a skládá se z pískovcové skalky, na níž se tyčí vysoký štíhlý kříž s plastikou Krista. Dole je pískovcovým sousoším ztvárněna biblická událost, kde stojí bolestí zdrcená Marie. Ta vztahuje ruku po svém mrtvém Synovi a v bolesti se hroutí. V tom ji utěšuje svatý Jan, klečící vedle kříže. Kovové oplocení je pěkným řemeslným výrobkem. Nápisy (v překladu): Dokonáno jest! Pořízena Aloisem a Berthou Weberovými 1914. Autor: J. Zeipelt, Trutnov.

 

108. Kříž se sv. Terezií - Libeč

Stojí ve svahu vlevo od čp. 25. Skládá se z kamenného soklu, dříku, hlavice s římsou a litinového kříže s Kristem. Ačkoliv byl zhotoven až v polo- vině 19. století, jeho autor se nechal silně inspirovat obdobím baroka a využil i rokokové vzory. Na čelní ploše je pak v mělké nice reliéf svaté Terezie. Nápisy (v překladu): Pojďte ke mně všichni, kteří se namáháte a jste obtíženi [břemeny] a já vám odpočinutí dám. Matouš - 11. kap. 28. verš. Pořízen Antonem a Theresií Grosmannovými 1852.

 

109. Mariánský kříž - Libeč

Kříž stojí od opravy v roce 2017 vpravo před mostkem, kam byl přenesen z protilehlého návrší. Skládá se z jednoduchého soklu, prostého dříku, hlavice a vlastního litinového kříže, který má břevna ukončena jetelovým vzorem. Na něm je upevněn litinový Kristus s hlavou skloněnou k pravému rameni. U paty kříže vidíme modlící se Pannu Marii se zkříženýma rukama v dlouhém řaseném plášti. Nápisová deska vpředu bohužel chybí, takže stáří lze jen odhadnout na 2. čtvrtinu 19. stol.

 
1 2 3 4 5 6 [...] 10 další
Vytvořeno 21.2.2018 15:27:12 | přečteno 26185x | ernest
 
load