Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Královédvorsko

Vyhledávání:

„Nejsvětější trojice“ v Horní Brusnici

Plastika „sv. Trojice“ je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce a jejím autorem je zdejší sochař Johann Kuhn. Byla vztyčena nákladem místních manželů Josefa a Františky Endových v roce 1891, což dokládá německy psaný nápis na čelní nápisové desce z bílého mramoru: „Maria du Königin Aller Heiligen bitte für uns! Dieses Denkmal ist von Josef End und seiner Ehegattin Franziska im Jahre 1887 errichtet worden.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – jednostupňové základové podesty; podstavce; pilíře s čelní nápisovou deskou a na jehož bocích jsou vytesány reliéfy sv. Josefa - pohledově vlevo a sv. Františky Římské - pohledově vpravo (výběr svatých zde pravděpodobně vychází z obdoby křestních jmen manželské donátorské dvojice). Na pilíř navazuje římsa a vrcholová plastika „sv. Trojice“. Tu tvoří zprava postava Boha Otce, malého Ježíška s korunkou na hlavě a postava Boha Syna (Ježíše Krista) s křížem. Nad nimi je znázorněn Duch Svatý (středová holubice). Nad plastikou je vyrobena plechová stříška, která vychází z masivní železné opěrky přišroubované k zadní části památky. Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o třech osobách, totiž Bohu Otci, Bohu Synu a Bohu Duchu Svatém, které sdílejí jediné božství.

 

„Sv. Trojice“ ve Velkém Vřešťově

Plastika „sv. Trojice“ je umístěna před kostelem církve Československé husitské a je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce. Její autor je neznámý. Byla vztyčena nákladem místních občanů v roce 1843, což dokládá nápis na zadní stěně pilíře: „K uctěnj neyswetegsj Trogice Bozské, socha tato zřjzena gest nákladem Jana Feggla a Františky nanželky geho w roce 1843.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – jednostupňové základové podesty; dále dvoustupňového podstavce, na jehož čelní stěně je vytesán náboženský text: „Poďtež ke mně wšickni, kteříž pracujete a obtjženi gste, a ga was občerstwim. Wezměte gho mé mise, a učte se ode mne. Neboť gsem tichý a pokorný srdcem; a nalezněte odpočinutj dušem swym. Gho mé zajisté gest sladké, a břjme mé lehké. Mat. k 11.“ Na podstavec navazuje pilíř s centrálním reliéfem „Narození Krista“, dále římsa a vrcholová plastika „Sv. Trojice“. Tu tvoří zprava postava „Boha Otce“ a postava „Boha Syna“ s křížem. Nad nimi je znázorněn „Duch Svatý“ (středová holubice). Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o třech osobách, totiž Bohu Otci, Bohu Synu a Bohu Duchu Svatém, které sdílejí jediné božství.

 

Boží muka ve Velehrádku/Doubravici

Barokní „Boží muka“ jsou umístěna poblíž křižovatky silnic Doubravice - Bílé Poličany - Lanžov. Vztyčena byla roku 1694 a jejich autor je neznámý. V roce 1934 byla přenesena a zrenovována kvůli stavbě silnice. Jsou vytesána ze světlého jemnozrnného pískovce. Jedná se o vertikálně loženou památku skládající se ze šesti základních částí - dvoustupňové základové podesty; hranolového podstavce po obvodu zdobeného reliéfním znázorněním ovocných ratolestí a festonovými závěsy; dále římsy; toskánského sloupku; hranolové kaplice ukončené segmentovou stříškou s koulí a vrcholovým kovaným křížkem. Kaplice je po obvodu zdobena reliéfy – na čelní stěně je ztvárnění „Piety a Bolestné P. Marie se zapíchnutými sedmi hřeby v srdci“, na pravé straně se nachází reliéf „Krista Vítězného“, na zadní stěně je zobrazen „modlící se Kristus“ a na levé stěně pak znázornění „Kalvárie“ a vyrytý letopočet na spodním oblounu - 1694.

 

Figurální náhrobek v Bílé Třemešné

Figurální náhrobek Budivoje Třemešského z Železna pochází z roku 1578 a jeho autor je neznámý. Je zasazený sekundárně na exteriéru kostelní lodi sv. Jakuba, avšak původně byl umístěn v jeho interiéru. Na památce vyrobené z jemnozrnného světlého pískovce je reliéfně provedená mužská postava v plátové zbroji. Pod hlavou rytíře je zobrazen polštář, pravá ruka postavy spočívá na přílbě zdobené pery, pod níž je reliéfně provedený erbovní znak. Levá ruka spočívá na jílci meče. Po obvodu náhrobníku probíhá místy již nečitelný reliéfní nápis: „Léta páně 1578 v sobotu najprv středoposti urozený a statečný Rytíř pán Budivoj Třemešský život svůj dokonal a tělo jeho tuto pochováno jest. Pán Bůh ráč duši jeho i nám také milosrdným býti.“ Výška náhrobní desky je 190 cm, šířka pak 98 cm. Budivoj Třemešský z Železna držel tvrz v Bílé Třemešné od roku 1564, kdy získal také tvrz v Borkách. Jeho erbovní znak tvořil ve štítu dvouocasý lev ve skoku (doleva), nad štítem bylo umístěno kolčí helmy s přikrývadly, nad kterou je zobrazen klenot v podobě rozevřených křídel. Dle starobylé pověsti nechal malý kostelík postavit Konrád Třemešský, šlechtic na zdejším statku, a zasvětil jej sv. Jakubu podle svého prapředka Jakuba Třemešského. Pověst vypráví, že tak učinil přímo na místě neštěstí, kde právě šlechticův bratr Budivoj spadl nešťastně z koně a zabil se.

 

Kindlův křížek v Dubenci

Kamenný křížek se nachází na volně přístupném místě, při křižovatce místních komunikací, která původně rozdělovala německou a českou část obce Dubenec, GPS: 50°22'43.13"N, 15°47'30.73"E. Je umístěn na parcele č. 1356/1. Památka je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce. Byla vztyčena pravděpodobně v první polovině 19. století nákladem místních dobrodinců. Autor památky je neznámý. V roce 1880 byl kříž obnoven. To dokládá nápis na zadní stěně římsy: „Obnoveno 1880 od Jana a Františky manželů Kindlových.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti částí – základové podesty (dnes zakryté nánosem zeminy); podstavce; pilíře s reliéfem Panny Marie Bolestné; římsy, na níž je umístěna drobná plastika odpočívajícího Beránka Božího (symbol nevinné oběti Spasitele) a kříže nesoucího figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a reliéfního pergamenu s nápisem I.N.R.I.

 

Kovaný kříž v Úhlejově

Pískovcová památka se nachází ve stráni u hlavní silnice ve směru na Třebihošť, u „Horního mlýna“ pod obcí Úhlejov. Jejím autorem je Joseph Khün. Byla vztyčena v roce 1825 z nákladu manželů Balatkových. Toto dokládají nápisy na podstavci: čelně – „ZNAKLADU PETRA BALLATKY An. 1825“, z levé strany – „A BARBORY MANŽELKY GEHO“, na pravé straně – „KE CTI A CHVÁLE BOŽI“, vzadu – „JOSEPH KHIN MEI FRANC MISTR.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – jednostupňové základové podesty; podstavce s již výše zmíněnými texty; dále pilíře s reliéfem sv. Panny Marie Bolestné a dvojicí nápisů - dole „ VZBUZUK (vzbuzuj) O MATKO OKOLO GDAUCICH VKTR PETIVOSTI“ (ku trpělivosti), nahoře „SWYM KŘÍŽEM RAČ NÁS O PANE! ŽEHNATI.“ Na pilíř navazuje římsa a kovaný kříž s úchytem na lucernu. Na kříži jsou pomocí šroubů přichyceny plechové prvky - postava ukřižovaného Ježíše Krista, andílka s kalichem, nebesa, anděla držícího nápis I.N.R.I., květinové motivy a koruny na koncích ramen. Veškeré prvky osazené na kříži jsou opatřeny polychromií. Památka byla obcí renovována v roce 2016.

 

Kovový křížek v Dolní Brusnici

Památka je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce, vrcholový kříž je pak vyroben z litiny. Její autor je neznámý. Byla vztyčena nákladem obyvatel Dolní Brusnice v roce 1850, což dokládá i nápis na pravé boční stěně podstavce: „Errichtet zur Verehrung des gekreuzigten Herrn Jesu Christi von den Gemeins Gliedern der ehrbaren Gemeinde Nieder Prausnitz im Jahre 1850.“ Skládá se celkem z pěti na sebe navazujících částí – základové podesty; podstavce, na jehož čelní stěně je vytesán velmi špatně čitelný náboženský text/humanistická minuskula v německém jazyce; dále pilíře s centrální reliéfní plastikou sv. Panny Marie Bolestné; římsy s plastikou odpočívajícího Beránka Božího (symbolu nevinné oběti Spasitele) při jejím vrcholu a vrcholového kovového kříže nesoucího figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista. Památka byla původně ohraněna dřevěným plůtkem, zapuštěným nárožně do pískovcových sloupků.

 

Kristus Salvator v Kuksu

Novogotická socha Krista s křížem (plastika Salvátora) v nadživotní velikosti se nachází vedle roubené chalupy postavené v roce již 1703. Je vyrobena ze světlého jemnozrnného pískovce a byla vztyčena v roce 1858 nákladem hraběnky Sweerts Šporkové. Jejím autorem je česko-německý sochař Emanuel Max (*1810, +1901). Toto dokládají i německo – české nápisy na čelní stěně pilíře: „GEWIDMET von REGINA GRAFINN“ a „WĚNOWANÝ od REGINY HRABĚNKY SWÉÉRTS SPORK; 1858.“ Na pravé boční straně se nalézá signatura autora: "Em. Max fec. 1858". Římsa je zdobena novogotickými kružbovými motivy, nad kterými je vytesán nápis: „Nimm dein Kreuz auf Dach und folge, Mir nach.“ V českém překladu. „Vezmi svůj kříž na svá bedra a následuj mne.“ Vrcholová plastika znázorňuje Krista kráčejícího cestou utrpení na horu Golgot, kde byl pak ukřižován. Socha je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a v roce 2002 byla nově zrestaurována.

 

Kříž „U pošty“ v Dubenci

Památka se nachází v blízkosti místního poštovního úřadu, v obci Dubenec, GPS: 50°22'10.44"N, 15°48'43.04"E. Je umístěna na parcele č. 2003/1. Je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce. Vztyčena byla v roce 1881 nákladem místních dobrodinců (jejich jméno je vzhledem k výšce památky a umístění železné stříšky nad křížem dnes nečitelné). Autorem památky je Josef Langer z Dubence. To dokládají nápisy ze zadní strany římsy a boční stěně podstavce. Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti základních částí – trojstupňové základové podesty; dvoustupňového podstavce, na jehož čelní stěně je vytesán náboženský nápis v německém jazyce: ,,O Jesus Durch dein Kreutz und Leiden hast du die ganze Welt erlost“, ve volném překladu do češtiny: „Ó pane Bože skrze tvůj kříž a tvé utrpení jsi celý svět spasil.“ Na podstavec navazuje pilíř, v jehož čelní nice byla původně umístěna drobná plastika sv. Panny Marie; římsa a vrcholový kříž nesoucí figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista. Při patě kříže je umístěna drobná plastika odpočívajícího Beránka Božího a vytesán nápis: „Es ist vollbracht.“ (v českém překladu „Dokonáno jest“). Nad křížem je vyrobena plechová stříška, která vychází z masivní železné opěrky přišroubované k zadní části památky.

 

Kříž na Borku

Kamenný kříž je umístěn v obci Borek. GPS: 50°25′53″, 15°39′43. Je vytvořen ze světlého jemnozrnného pískovce a vzhledem k jeho řemeslnému zpracování je jeho autorem pravděpodobně J. Khun. Byl vztyčen nákladem místních občanů pravděpodobně někdy v první polovině 19. století. Skládá se celkem z pěti na sebe navazujících částí – jednostupňové základové podesty; podstavce s reliéfem „spícího Ježíška na kříži“; pilíře s centrálním reliéfem sv. Panny Marie Bolestné; římsy s drobnou plastikou odpočívajícího Beránka Božího (symbol nevinné oběti Spasitele) a hlavičkami okřídlených andělíčků na bocích (tzv. putti). Vrcholový kříž nese figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a pergamen s nápisem I.N.R.I. Při úpatí kříže je znázorněn reliéf „Adamovy lebky s hadem“. Na bocích pilíře jsou vytesány následující nápisy - „BUD DOBŘE NADEGE, TWŮG SPASITEL ŽIGE.“ A „POGTE WY WSSICKNI KDO OBTIŽENI GSTE A GA WAS OBČERSTWIM.“ Kříž byl nově obnoven v roce 2015.

 

Kříž na Zdobíně

Kříž je vytvořen ze světlého jemnozrnného pískovce a jeho autor je neznámý. Byl vztyčen nákladem místních obyvatel v roce 1884, což dokládá i nápis na zadní stěně pilíře: „Tento kříž postaven od občanů Zdobýnských 1884.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – trojstupňové základové podesty; podstavce, na jehož čelní stěně je vytesán náboženský text/humanistická minuskula: „Tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho nezahynul, ale měl život věčný. Sv. Jan 3,16.“ Na podstavec navazuje pilíř s centrální reliéfní plastikou Panny Marie Bolestné; dále římsa s plastikou odpočívajícího Beránka Božího (symbolu nevinné oběti Spasitele) při jejím vrcholu a okřídlené hlavičky andělíčků na jejích bocích (tzv. putti). Vrcholový kříž nese figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a reliéfní pergamen s nápisem I.N.R.I.

 

Kříž na Zvičině/Třebihošti

Památka je umístěna u stavení č. p. 164, při pravé straně silnice vedoucí přímo na vrchol Zvičiny. Je vytvořena z jemnozrnného světlého pískovce a byla vztyčena nákladem místních občanů 27. října v roce 1866. To dokládá i německy psaný nápis na zadní stěně pilíře: „Erichtet im denkwürdigen Jahre 1866 nach dem Preisz Kriege von der Gemeinde Svitschin den 27.October.“ Její autor je neznámý. Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – dvoustupňové základové podesty; podstavce, na kterém je čelně vytesán německy psaný náboženský text/humanistická minuskula: „Du alle, die ihr auf dem Weg vor übergehet, merket und sehet ob irgend ein Schmerz dem meinigen gleiche. Kl. Jerem. 1,12.“ Na podstavec navazuje pilíř s centrálním reliéfem sv. Panny Marie Bolestné, nad nímž je zasazena bohatě řemeslně zpracovaná lucerna. Následuje římsa, po jejíchž stranách jsou umístěny drobné hlavičky andělíčků (tzv. putti) a je na ní umístěna i drobná plastika odpočívajícího Beránka Božího (symbol nevinné oběti Spasitele). Vrcholem památky je kříž nesoucí figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a pergamen s nápisem I.N.R.I. Památka byla v roce 2017 obcí nově renovována.

 
Vytvořeno 21.2.2018 15:26:36 | přečteno 11290x | ernest
 
load