Trutnovsko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Královédvorsko

Vyhledávání:

Kříž v Bezníku/Borku

Pískovcový kříž je umístěn v obci Bezník, místní části obce Borek. Je vytvořen ze světlého pískovce a jeho autorem je J. Svoboda, sochař z Hořic. To dokládají i jeho insignie na pravé boční stěně podstavce. Byl vztyčen nákladem místních občanů v roce 1877. To dokládá i dochovaný nápis na zadní straně pilíře: „Tato socha jest postavena nákladem obce Beznické za starání starosty Jana Feika L.P. 1877. Opravena za starosty Ant. Š. 1908, K. Pospíšil, Pecka.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – jednostupňové základové podesty; podstavce, na kterém je vytesán náboženský text/humanistická minuskula: „Pojďte ke mně, kteříž v světě v slzách těžce pracujete, Pojďte, já vás občerstvím. Tento Spasitel vás volá, Jeho hlasu kdo odolá? Pojďme k němu s bříměm svým.“ Na podstavec navazuje pilíř s centrálním reliéfem sv. Panny Marie Bolestné, dále římsa na níž je umístěna drobná plastika odpočívajícího Beránka Božího (symbol nevinné oběti Spasitele) a kříž nesoucího figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a pergamen s nápisem I.N.R.I. Památka je obklopena železným plůtkem, který je zapuštěn do pískovcového základu. Byla nově zrestaurována v roce 2015. V její těsné blízkosti se nachází dobová dřevěná zvonička.

 

Kříž v Horní Brusnici

Pískovcový křížek se nachází na volně přístupném prostranství v oblasti bývalého hřbitova v obci Horní Brusnice. Je umístěn při pravé straně místní komunikace ve směru na obec Mostek a jeho autor je neznámý. Byl vztyčen nákladem místních občanů v roce 1828, což dokládá i dochovaný latinský nápis na zadní straně pilíře: „HAEC STATUA SUMPTIBUS COMMUNTTATIS BOHEMO PRUSNICENSIS ERECTA EST ANNO 1828.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – dvoustupňové základové podesty s přístupovými schodnicemi; dále podstavce, na jehož čelní stěně je vytesán německy psaný náboženský text: „O ihr alle, die ihr vor übergehet, merket und sehet, ob ein Schmerz dem meinigen gleicke!“ Na podstavec navazuje pilíř s reliéfem sv. Panny Marie Bolestné; římsa a kříž nesoucí figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a pergamen s nápisem I.N.R.I.

 

Kříž v Horním Dehtově/Třebihošti

Kříž je umístěn v obci Horní Dehtov, místní části obce Třebihošť, v blízkosti budovy č. p. 32. Je vytvořen ze světlého jemnozrnného pískovce a jeho autor je neznámý. Byl vztyčen nákladem obce v roce 1886, což dokládá i nápis na zadní stěně pilíře: „Postaven nákladem obce roku 1886.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – dvoustupňové základové podesty; dvoustupňového podstavce; pilíře, na jehož čelní stěně je vytesán náboženský text/humanistická minuskula: „Patřte na původce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž místo předložené soběradosti strpěl kříž nedbaje hanby.“ Na pilíř navazuje římsa a vrcholový kříž nesoucího pozlacenou figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a reliéfní pergamen s nápisem I.N.R.I. Památka byla obnovena obcí v roce 2015.

 

Kříž v Chroustově/Úhlejově

Pískovcový kříž je umístěn v obci Chroustov, místní části obce Úhlejov. Je vytvořen ze světlého jemnozrnného pískovce a jeho autor je neznámý. Byl vztyčen nákladem obce Chroustovské v roce 1831, což dokládá i nápis na zadní stěně pilíře: „Za času W. P. Jana Eduarda Arnolda faráře Miletínského. Nákladem obce Chroustowské w roku 1831. F:M:M:K: v: H: Ry:Ja:H:.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – jednostupňové základové podesty; podstavce, na kterém je vytesán náboženský text/humanistická minuskula: „Pane rozpomeň se na mne, když přijdeš do králowstvi swého. Luk. XXIII.42“; dále pilíře s vyzlaceným reliéfem sv. Panny Marie Bolestné; římsy a kříže nesoucího figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a pergamen s nápisem I.N.R.I. Památka je obklopena dřevěným plůtkem a byla nákladem obce obnovena v roce 2015.

 

Kříž v Nových Lesech/Bílé Třemešné

Kříž je umístěn v obci Nové Lesy, místní části obce Bílá Třemešná. Je vytvořen ze světlého jemnozrnného pískovce a jeho autor je neznámý. Byl vztyčen nákladem místních obyvatel, což dokládá i nápis na zadní stěně římsy: „Tento svatý kříž dali k slávě Nejsvětějšího a povzbuzení ducha nábožného postavili Jiří Mann a Jeho manželka Rosálie léta Páně 1849.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – dvoustupňové základové podesty; podstavce, na kterém je vytesán náboženský text/humanistická minuskula: „Toto jest přikázaní mé, aby ste se milovali vespolek, jako já miloval vás. Většího milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za přátely své. Jan 15:12,13.“; dále pilíře s centrálním reliéfem sv. Panny Marie Bolestné; římsy a kříže nesoucího figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a reliéfní pergamen s nápisem I.N.R.I. U úpatí kříže se nalézá drobná plastika odpočívajícího Beránka Božího (symbolu nevinné oběti Spasitele). Na zadní stěně pilíře se nalézá další náboženský text: „Dejž Ó Kriste Spasiteli Nám tak žíti, jakož velí Slovo Tvé, by náš duch vzhůru Vzlét za tebou k nebes kůru.“ Památka je obklopena železným plůtkem, který je zapuštěn do pískovcového základu. Byla obnovena v roce 2011 manžely Mannovými, potomky původních donátorů.

 

Kříž v Sedleci/Lanžově

Pozdně barokní kříž je umístěn u rybníčku v obci Sedlec, místní části obce Lanžov. Je vytvořen ze světlého jemnozrnného pískovce a jeho autor je neznámý. Byl vztyčen v roce 1781 a v pozdější době přemístěn nákladem místních občanů a obce do stávajícího umístění. To dokládají i dochované nápisy na podstavci: „Prwnjho nakladu Jiřího Haka r:1781“ a „Ke cti a chwale gest tento S. Jan Nep. přelozeny R. 1843 Nákladem Obce Sedlecké.“ Jedná se o pískovcovou vertikální památku skládající se celkem ze tří na sebe navazujících částí – podstavce, na jehož čelní stěně je vytesán náboženský nápis: „Orodug za nás S. Jene, Abychom hodnj bily zasljbeny Krystowy.“; dále pilíře v podobě toskánského sloupku, na jehož dříku je vytesán centrální reliéf sv. Jana Nepomuckého a vrcholového kříže nesoucího figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a pergamen s nápisem I.N.R.I. Památka byla nově zrenovována v roce 2008.

 

Kříž v Třebihošti

Památka je umístěna u stavení č. p. 209, při pravé straně silnice vedoucí na vrch Zvičinu. Je vytvořena z jemnozrnného světlého pískovce a byla vztyčena nákladem místních občanů v roce 1866. To dokládá i nápis na zadní stěně pilíře: „Postaven od nábožných občanů, Léta Páně 1866.“ Její autor je neznámý. Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – dvoustupňové základové podesty; podstavce, na kterém je čelně vytesán náboženský text/humanistická minuskula: „O vy všyckni který jdete cestou, pozorujte a vizte jestli jest bolest jak bolest má. Pláč Jeremiáše 11.12.“ Na podstavec navazuje pilíř s centrálním reliéfem Panny Marie Bolestné. Strany pilíře jsou plasticky vedeny v osově souměrné - kónicky konkávní křivce, která je zakončena ve spodní části volutovým motivem. Následuje římsa, po jejíchž stranách jsou umístěny drobné hlavičky andělíčků (tzv. putti) a z jejíhož čela vychází bohatě řemeslně zpracovaná lucerna. Vrcholem památky je kříž nesoucí figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a reliéfní pergamen s nápisem I.N.R.I. Kříž je obklopen dřevěným plůtkem zasazeným v pískovcových sloupcích. Památka byla v roce 2016 celkově zrenovována.

 

Kříž v Zálezí/Doubravici

Rokokový kříž se nachází při okraji obce Zálesí, místní části obce Doubravice, před domem č. p. 11. Je vytvořen ze světlého jemnozrnného pískovce a byl vztyčen 25. dubna roku 1820 nákladem místního občana Josefa Janečka. To dokládá i nápis v kartuši na čelní stěně podstavce: „znaMeni spasIteLe / oChranuj We Werne Ch .Le / prosboV Iozefa IaneCzka / tak WoLa obeC zaLeska / genz to V..aV postaWILI ke WenV WIkVpIteLI / XXV Dubna.“ Jeho autor je neznámý. Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti částí – základové podesty; podstavce; pilíře s volutovou profilací, na jehož čelní stěně je umístěn reliéf Panny Marie Bolestné se zabodnutým mečem v srdci; dále římsy a vrcholového kříže nesoucího figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a reliéfní pergamen s nápisem I.N.R.I. Památka byla původně ohrazena nízkým dřevěným plůtkem zasazeným nárožně do pískovcových sloupků.

 

Kříž v Želejově/Borku

Pískovcový křížje umístěn v centrální části obce Želejov, místní části obce Borek. GPS: 50°25′53″, 15°39′43. Je vytvořen ze světlého pískovce a jeho autor je neznámý. Byl vztyčen nákladem místních občanů v roce 1838. To dokládá i dochovaný nápis na zadní straně pilíře: „Nákladem obce Želejovské L. P. 1838. Obnoven roku 1880.“ Jedná se o vertikální památku skládající se celkem z pěti na sebe navazujících částí – jednostupňového základu; podstavce, na kterém je vytesán náboženský text/humanistická minuskula - „Pane rozpomeň se na mne, když přijdeš do království tvého Luk. 23.42.“; dále pilíře s centrálním reliéfem sv. Panny Marie Bolestné; římsy a kříže nesoucího figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a pergamen s nápisem I.N.R.I. U úpatí kříže se nalézá drobná reliéfní plastika odpočívajícího Beránka Božího (symbol nevinné oběti Spasitele). Památka je obklopena železným plůtkem, který je zapuštěn do pískovcového základu. V roce 2015 byla nově zrestaurována.

 

Kříž ve Dvořáčkách/Mostku

Klasicistní kříž byl pořízený na obecní náklady a jeho autorem je sochař G. Staffa. Byl vztyčen pravděpodobně v poslední čtvrtině 19. století. Památka je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce a skládá se celkem z pěti na sebe navazujících částí – trojstupňové základové podesty; podstavce; dále pilíře s centrální reliéfní plastikou sv. Panny Marie Bolestné, pod kterou je zapuštěna nápisová deska z bílého mramoru s velmi špatně čitelným náboženským textem v německém jazyce. Na pilíř navazuje římsa a vrcholový pískovcový kříž nesoucí figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a reliéf pergamenu s nápisem I.N.R.I. Památka byla původně ohraněna zřejmě dřevěným plůtkem, zapuštěným nárožně do pískovcových sloupků. Hornobrusnická farní kronika zmiňuje k roku 1837 ve Dvořáčkách pouze kříž dřevěný s plechovým malovaným korpusem Krista. Kříž nesl letopočet 1795 a byl nazýván „Gemeindekreuz“. Je velmi pravděpodobné, že tento kříž stával na stejném místě, kde se dnes nachází výše popisovaná památka.

 

Kříž ve Vřesníku

Pískovcový kříž je vytvořen ze světlého jemnozrnného pískovce a jeho autorem je J. Khun. Byl vztyčen nákladem místních občanů v roce 1839. Toto vše dokládají dochované nápisy na zadní straně pilíře: „J. Khun. Fecit 1839“ a „PostaWen přIspěnÍM WšeCh osaDnÍkV WřesnICkýCh A.P.“ Na jeho zadní stěně je rovněž vytesán náboženský text: „Kdo se Krista Pána bojí, Jeho nadějí se kojí: Pevně stane v každé bauřj, pohroma ho neposmauřj.“ Kamenosochařskou výzdobu památky tvoří reliéf „spícího Ježíška na kříži“ umístěný na čelní stěně podstavce; centrální reliéf postavy sv. Panny Marie Bolestné na pilíři; drobná plastika odpočívajícího Beránka Božího (symbol nevinné oběti Spasitele) a hlavy andělíčků na římse (tzv. putti). Vrcholový kříž nese figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista a pergamen s nápisem I.N.R.I., u jeho paty se nalézá reliéfní znázornění „Adamovy lebky“. Památka je ohraničena železným plůtkem zapuštěným do pískovcového základu.

 

Křížek s „Pietou“ v Debrném/Mostku

Památka je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce a jejím autorem je Josef Kühn z Pecky. Byla vztyčena nákladem Františka Lustince v roce 1879, což dokládá i německy psaný nápis na zadní stěně pilíře: „Errichtet von Franz Lustinetz im Jahre, 1879.“ Jedná se o vertikální kamenické dílo skládající z následujících částí – dvoustupňové základové podesty s přístupovými schodnicemi; dvoustupňového podstavce, na jeho čelní pohledové stěně je vytesán nápis s náboženským textem: „Sieh o Mensch ob mein Schmerz dem deinen gleichet. Klgl. 1.12. O Maria, gieb, dass Dein Schmerz. Niemals weicht aus unserm Herz.“ Na podstavec navazuje pilíř s centrální hlubokou nikou, která je v horní části zakončena novogoticky zdobeným lomením. V ní je vytesáno kolorované sousoší „Piety“ představující biblický výjev, kdy Panna Marie drží v náručí tělo svého mrtvého syna, právě sejmutého z kříže. Památka je zakončena drobným vrcholovým křížkem, který má přes příčné břevno přehozen pruh látky. Pieta je zobrazení Panny Marie na klíně s tělem Krista po jeho snětí z kříže vyvinuté ze scény Oplakávání. Zobrazení Piety je součástí ikonografického cyklu výjevů ze života Krista i ze života Panny Marie. Pieta (nebo Oplakávání) představuje 13. zastavení křížové cesty a také jednu ze sedmi bolestí Panny Marie.

 
Vytvořeno 21.2.2018 15:26:36 | přečteno 11290x | ernest
 
load